Άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις

1. Το εδάφιο γ του άρθρου 58 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, ανα-μεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 λειτουργούσαν α) σε δάσος ή δασική έκταση χωρίς έγκριση επέμβασης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκδοθεί πράξεις των δασικών αρχών για την προστασία τους, ή β) χωρίς άδεια του Γενικού Γραμ¬ματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, υποχρεούνται εντός της προθεσμίας των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, κατά περίπτωση, να λάβουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), στην οποία ενσωματώνεται η έγκριση επέμβασης, ή να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και να λάβουν έγκριση επέμβασης.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη δασική αρχή για την προ¬στασία της έκτασης και ανακαλούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου μετά την υπαγωγή σε ΠΠΔ και την έκδοση έγκρισης επέμβασης ή την έκδοση ΑΕΠΟ, στην οποία ενσωματώνεται η έγκριση επέμβασης. Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει ΑΕΠΟ πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011 αλλά δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την τότε ισχύουσα νομοθεσία άδεια, αυτή δίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α’ 102) μετά το εδάφιο η προστίθενται νέα εδάφια θ και ι, ως εξής:
«θ. κλάδος Π.Ε. Διοικητικών, που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011.
Ι. κλάδος ΔΕ 16 Οδηγών».
3. Στο άρθρο 26 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) μετά τις λέξεις «στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παρ. 1β και 5α (πρώην 6β) του ν. 998/1979» προστίθεται η φράση «ως και στην κατηγορία των υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή αλπικών ζωνών των ορέων της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει».
4. Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της Υπουργικής Απόφασης 125469/1993 (ΦΕΚ 328 Β) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Να πρόκειται για δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1β, ή για τις εκτάσεις της παραγράφου 5α (πρώην 6β) ή για τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει».
5. Η παράγραφος 14 του ν. 3937/2011(ΦΕΚ Α΄60) αντικαθίσταται ως εξής :
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ιδρύεται στην Ειδική Γραμμα¬τεία Δασών Εθνική Τράπεζα Δασικού Γενετικού Υλι¬κού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και αειφορική διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. Έργο της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι:
α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, καθώς και η πιστοποίηση των ενδημικών γενετικών πόρων. Τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια χρησιμοποιούν μόνο πιστοποιημένους γενετικούς πόρους ενδημικών ειδών από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού για την παραγωγή δενδρυλλίων.
β) Η προστασία και παρακολούθηση μονάδων προ¬στασίας δασικών γενετικών πόρων.
γ) Η προστασία και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της μακκίας βλάστησης.
δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων, επιστη¬μονικών και μη συλλογών.
ε) Η καταχώριση σε βάση δεδομένων των δασικών γενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, καθώς και στις περιοχές για τις οποίες καταρτίσθηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 998/1979 παύουν να ισχύουν και τα προβλεπόμενα από αυτές συμβούλια παύουν να λειτουργούν. Εκκρεμείς ενώπιον των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) και των Αναθεωρητικών Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.) υποθέσεις αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις και γαίες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 998/1979. Μετά την έκδοση των σχετικών γνωμοδοτήσεων παύει η λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων. Η διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 998/1979 παραμένει σε ισχύ, μόνον όσον αφορά τη συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, το οποίο διατηρείται μόνο για τη συγκρότηση του Μικτού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1539/1938.
Υποθέσεις αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που εκκρεμούν ενώπιον των ΣΙΔ, κατά τη συγκρότηση, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 δύνανται μετά από αίτηση του αξιούντος το εμπράγματο δικαίωμα ιδιώτη να παραπεμφθούν προς κρίση στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του ν. 2308/1995».
7. Στο άρθρο 19 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) μετά τις λέξεις «πυροσβεστικό υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «ως και από δασικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους υπαλλήλους των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011)».
8. Η περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60), που προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156/9.7.2013), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Δεν επανεξετάζεται στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών ο χαρακτήρας των εκτάσεων ή τμημάτων αυτών για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες δασικές αρχές, διοικητικές πράξεις κατά τη διάρκεια ισχύος και κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου».

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 10:24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

  Με τη παράγραφο 7 του ΄Αρθρου 19, ουσιαστικά θα βοηθηθούν οι δασικοί- ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι επί των δασικών και αγροτικών αδικημάτων, να ασκήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντά τους.

 • Στο άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις,
  Στην παράγραφο 7, μετά τη διατύπωση «Στο άρθρο 19 του Ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/2012) μετά τις λέξεις «πυροσβεστικό υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «ως και από δασικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους υπαλλήλους των κλάδων Υ.Ε. Δασοφυλάκων και Δ.Ε. Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011». Να προστεθεί η φράση «ως και από τους φύλακες θήρας της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιημένο ισχύει».
  Οι φύλακες θήρας του άρθρου 267 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/1969 πρέπει να συμπεριληφθούν διότι έχουν εξομοιωθεί πλήρως με τους δασικούς υπαλλήλους σε σχέση με τα καθήκοντα τους με τις παραβάσεις του νόμου περί θήρας. Επίσης εξομοίωση υπάρχει και στα αδικήματα του άρθρου 271 (κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων), σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ.3 του Ν. 4178/2013 και άρθρο 15 του Ν. 4180/2013. Τέλος με το άρθρο 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», οι φύλακες θήρας των Κ.Ο. είναι αυτοί που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων, που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου (άλλα αρμόδια όργανα η Δημοτική Αστυνομία, οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου).

 • 1 Οκτωβρίου 2013, 08:51 | Παναγιώτης Μανούρης

  Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το περιεχόμενο της παραγράφου 7 του άρθρου 19, με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Με την τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4058/12 θα βοηθηθούν οι δασικοί- ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι επί δασικών και αγροτικών αδικημάτων, στην όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 11:57 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  Έδρα: Αριστοτέλους 32 (κτίριο Ε.Κ.Θ.) Τ.Κ. 546 31 Θεσσαλονίκη
  Fax.: 2310 757086, email: sothko@yahoo.gr
  ΘΕΜΑ: Προτάσεις για προσθήκη στην παρ. 7 του άρθ. 19 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Δασικά Οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης».
  1. Στο άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
  Η παράγραφος 3δ του άρθρου 8 του Νόμου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις που ψηφίσθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, συμπληρώνεται ως εξής:
  Μετά την περίπτωση ζ της παραγράφου 3δ του άρθρου 8 του ψηφισθέντος νόμου προστίθεται περίπτωση «η) των περί θήρας νόμων και διατάξεων»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Συμφωνούμε με την πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας για την εξαίρεση της παραγραφής του αξιόποινου για τις περί θήρας παραβάσεις. Οι περί θήρας παραβάσεις αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις κατά του περιβάλλοντος που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα των πολιτών ιδίως αυτών των κατοίκων της περιφέρειας. Επίσης ο όγκος των σχετικών δικογραφιών ως δικαστική ύλη είναι αμελητέος και δεν θα προκαλέσει φόρτο στα δικαστήρια.
  2. Στο άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
  Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/1969 όπως ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4178/2013 διαγράφεται η φράση «και ηλικίας μέχρι και 35 ετών».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω του προβλήματος που δημιουργήθηκε στην εποχιακή λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων οι οποίοι εργάζονται με συνεχείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου εξάμηνης κυρίως διάρκειας (κυρίως κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου) για πολλά χρόνια και αδυνατούσαν με τη ρύθμιση του άρθ. 55 του 4178/2013 να προσληφθούν εκ νέου σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ηλικίας ακόμη και αν το επιθυμούσαν οι Σύλλογοι που τους απασχολούσαν. Επιπλέον είναι άδικο να εισάγεται τέτοια περιοριστική διάταξη για την ηλικία όταν για τον αντίστοιχο κλάδο του δημοσίου (πλέον δασοφυλάκων δασικών υπηρεσιών με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα με τους φύλακες θήρας) δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την πρόσληψη τους.
  Για το
  Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος
  Γεώργιος Τριανταφυλλίδης Ο Γεν. Γραμματέας
  Ιωάννης Ρετζέπης

 • ΣΤ΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173-175, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
  55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  http://www.hunters.gr, hunters@hunters.gr

  Θεσσαλονίκη 26-09-2013

  ΘΕΜΑ: Άποψη της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τα δασικά οικοσυστήματα

  Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου “Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης” που τροποποιεί το άρθρο 19 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α) και προσθέτει τους δασικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους φύλακες θήρας της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιημένο ισχύει, η δε τελική μορφή της συγκεκριμένες παραγράφου θα πρέπει να έχει ως εξής:
  «Στο άρθρο 19 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α) μετά τις λέξεις «πυροσβεστικό υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «ως και από δασικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για τους υπαλλήλους των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011 και από τους φύλακες θήρας του άρθρου 267 παρ.3 Ν.Δ. 86/1969, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
  Ο λόγος που πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φύλακες θήρας του άρθρου 267 παρ.3 Ν.Δ. 86/1969 (εφεξής φύλακες θήρας) στο ανωτέρω άρθρο είναι ότι αυτοί σύμφωνα με το Νόμο εξομοιώνονται ΠΛΗΡΩΣ με τους δασικούς υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με τις παραβάσεις του Νόμου περί θήρας και συγκεκριμένα:
  Σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 3 εδ. α και β του Ν.Δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας), οι φύλακες θήρας μετά την αναγνώρισή τους εξομοιώνονται σε ότι αφορά στα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους (πλην της αντιμισθίας) με τους θηροφύλακες του δημοσίου, οι οποίοι με τη σειρά τους εξομοιώνονται με τους δασοφύλακες του δημοσίου (άρθρο 267 παρ.1 του Ν.Δ. 86/69).
  Περαιτέρω, σύμφωνα με το δ’ εδάφιο του ανωτέρω άρθρου, οι φύλακες θήρας, θεωρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α’ ΠΚ δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, όπως το άρθρο 289 του Δασικού Κώδικα ορίζει.
  Ακόμη, στην υπ’ αριθμ. 6/11 γνωμοδότηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή (αρ. πρωτ. 5128/10/3-3-2011) ορίζεται επί λέξει ότι οι φύλακες θήρας «έχουν αναγνωριστεί από τον Υπουργό Γεωργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 παρ. 3 Ν.Δ. 86/1969 πριν από την ισχύ του Ν. 3208/2003 και την έκδοση της κανονιστικής ΥΑΓ 103351/2412/9-7-2009, ασκούν πλήρως όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Δασικό Κώδικα και στους μεταγενέστερους μεταρρυθμιστικούς αυτού νόμους για δασικούς υπαλλήλους και έχουν ως αντικείμενο την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων περί θήρας, περιβαλλόμενοι για το σκοπό αυτό με την ιδιότητα του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου».
  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει πλήρης εξομοίωση των φυλάκων θήρας με τους δασικούς υπαλλήλους, αναφορικά με τις παραβάσεις του Νόμου περί θήρας.
  Η ανωτέρω εξομοίωση πλέον επεκτείνεται -πέρα από τις παραβάσεις του Νόμου περί θήρας- και στα αδικήματα του άρθρου 271 (κατάσχεση και δήμευση δασικών προϊόντων), σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ.3 του Ν. 4178/2013 και άρθρο 15 του Ν. 4180/2013.
  Οι φύλακες θήρας συνεπικουρούν την Πολιτεία στο έργο της θηροφύλαξης και εν γένει της προστασίας της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους προβαίνουν σε συλλήψεις δραστών, τους οποίους προσάγουν στα Αστυνομικά Τμήματα κατά την αυτόφωρη διαδικασία για τα περαιτέρω, όπως πράττουν και οι αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβεστικοί και δασικοί υπάλληλοι, στους οποίους αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου .
  Για το λόγο αυτό πρέπει να απολαμβάνουν της ίδιας προστασίας που απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξ αιτίας αυτών όλοι οι προαναφερθέντες υπάλληλοι που προασπίζονται δημόσια αγαθά.
  Δεν θα πρέπει επομένως να εφαρμόζονται ούτε εναντίον των φυλάκων θήρας οι διατάξεις περί αυτόφωρης διαδικασίας, όταν οι υπ’ αυτούς συλληφθέντες προβαίνουν εναντίον τους σε ψευδείς, αβάσιμες και εκδικητικές αντεγκλήσεις που έχουν ως μοναδικό στόχο την ταλαιπωρία τους.

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Νικόλαος Καλογεράκος Ιωάννης Πολυχρόνης

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 14:51 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και ειδικότερα για το ζήτημα της εξαίρεσης στην παραγραφή των περί θήρας παραβάσεων του άρθ. 8 παρ. 3α του Νόμου «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις». Οι περί θήρας παραβάσεις είναι κατακριτέες από όλη την κοινωνία με σημαντική περιβαλλοντική ζημία. Επιπλέον ο όγκος των παραβάσεων και των δικογραφιών που απασχολούν τη δικαιοσύνη είναι ασήμαντος σε σχέση με τον όγκο των υπολοίπων περιπτώσεων της συγκεκριμένης διάταξης και κατά συνέπεια η εξαίρεση αυτή δεν θα επιφέρει καθόλου φόρτο στα δικαστήρια.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 19:41 | Μιχάλης

  Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του σωματείου θηροφυλάκων! Στην παρ. 7 του άρθ. 19 να προστεθούν και οι αναγνωρισμένοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθ. 267 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» όπως το άρθρο 267 ισχύει με την παρ. 13 του άρθ. 4 του Ν. 3208/2003 και παρ. 3 του άρθ. 55 του Ν. 4178/2013.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 15:18 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr

  ΑΘΗΝΑ 25-09-2013

  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης .».

  Στο άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις, στην παράγραφο 7, μετά τη διατύπωση «Στο άρθρο 19 του Ν. 4058/2012 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/2012) μετά τις λέξεις «πυροσβεστικό υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «ως και από δασικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους υπαλλήλους των κλάδων Υ.Ε. Δασοφυλάκων και Δ.Ε. Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011», να προστεθεί η φράση «ως και από τους φύλακες θήρας της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιημένο ισχύει».

  Στο άρθρο 19 – Λοιπές τροποποιήσεις προστίθεται παράγραφος ως εξής:
  Στο τέλος της πρώτης φράσης της παραγράφου 3 α του Νόμου «Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις» προστίθεται το εξής: «εκτός των παραβάσεων περί θήρας»

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 12:24 | Αλκιβιάδης Τσιτσώνης

  Παρατήρηση επί της παρ. 5
  (η παρ. 14 του Ν. 3937/2011…εξής):
  Κρίνεται άκρως απαραίτητη αλλά και αναγκαία και η ίδρυση μιας «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ», με σκοπό τη διαχρονική παρακολούθηση των ευρημάτων επισκοπήσεων, δειγματολειψιών και αναλύσεων δειγμάτων, στοχεύοντας στη θωράκιση της φυτοϋγείας των ειδών των δασικών οικοσυστημάτων με βάση τόσο το Εθνικό όσο και το Κοινοτικό πλαίσιο της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας.
  ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι το εν λόγω Σ.Ν. επιδεικνύει ένα σαφώς αφαιρετικό (ως προς την ανάπτυξη ενός πλαισίου δασικών δραστηριοτήτων) χαρακτήρα, αποτυγχάνοντας να ενσωματώσει θεμελιώδεις αρμοδιότητες αμιγώς δασικού προσανατολισμού, για τις οποίες μάλιστα η Ελλάδα δεσμεύτηκε ενώπιον των εταίρων ότι θα εφαρμόσει και τηρήσει.
  Ανέφερα ήδη το θέμα της φυτοϋγείας και σημειώνω επιπρόσθετα το θέμα του πλαισίου διαχείρισης των προστατεύομενων περιοχών, για τις οποίες μόνο αποσπασματικές προβλέψεις επιχειρούνται ή προτείνονται, παρακάμπτοντας τον σε βάθος χρόνου ζητούμενο στόχο μιας ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2013, 21:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

  Προσθήκη στο άρθρο 19

  Στην παρακάτω απόφαση πρέπει να προστεθούν στους δικαιούχους οι δασικοί υπάλληλοι που υπηρετούν και στις Διευθύνσεις Πολιτικής προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
  Δεν προκαλεί καμία δαπάνη διότι είναι συνολικά γύρω στους τρεις- τέσσερεις συναδέλφους .Επιπρόσθετα τα αντικείμενα της υπηρεσίας αυτής είναι κατεξοχήν δασοπροστασίας μεσα απο σχετικες Υπουργικές Αποφάσεις γιαυτο εξάλλου και προβλέπονται απο τα οργανογραμματα οι ειδικότητες .

  Θα πρέπει να προβλεφτεί στο νόμο ώστε να διαμορφωθεί η απόφαση ως εξής :

  ΦΕΚ -ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1398
  30 Απριλίου 2012

  ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 2/27837/0022 (1)
  Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011.

  Καθορίζουμε τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, για τους δασικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας, ως
  ακολούθως:
  1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ. 1 και 12 εδ. β΄ του
  Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες (και στις Διευθύνσεις Πολιτικής προστασίας) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2013, 10:32 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  Έδρα: Αριστοτέλους 32 (κτίριο Ε.Κ.Θ.) Τ.Κ. 546 31 Θεσσαλονίκη
  Fax.: 2310 757086, email: sothko@yahoo.gr

  ΘΕΜΑ: Πρόταση για προσθήκη στην παρ. 7 του άρθ. 19 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Δασικά Οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης».

  Προτείνουμε στην παρ. 7 του άρθ. 19 να προστεθούν και οι αναγνωρισμένοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθ. 267 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» όπως το άρθρο 267 ισχύει με την παρ. 13 του άρθ. 4 του Ν. 3208/2003 και παρ. 3 του άρθ. 55 του Ν. 4178/2013.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Οι αναγνωρισμένοι φύλακες θήρας (θηροφύλακες) των Κυνηγετικών Οργανώσεων σύμφωνα με το νόμο είναι ανακριτικοί υπάλληλοι εξομοιωμένοι ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα με τους θηροφύλακες του δημοσίου (πλέον δασοφύλακες του δημοσίου). Με το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων …» έχει ανατεθεί στους θηροφύλακες η αρμοδιότητα της βεβαίωσης των παραβάσεων και της επιβολής προστίμων για τις πράξεις που προβλέπονται στον νόμο αυτό (άρθ. 1 εδ. ιδ και άρθ. 21 παρ. 3 & 4) ενώ με πρόσφατες ρυθμίσεις στους Ν. 4178/2013 (άρθ. 55 παρ. 3) και 4180/2013 (άρθ. 15) έχει ανατεθεί πλέον ρητά και η άσκηση από αυτούς προανακριτικών καθηκόντων και για τα αδικήματα του άρθ. 271 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» όπως παράνομη υλοτομία, παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων, κ.ο.κ. με κατασχέσεις, συλλήψεις, κλπ.
  Οι θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχουν να επιδείξουν στο ενεργητικό τους χιλιάδες ελέγχους και μηνύσεις για παραβάσεις του νόμου περί θήρας και προστασίας γενικότερα της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος, σε πολλές από τις οποίες εφαρμόσθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με συλλήψεις των δραστών, κατασχέσεις, κλπ. Η δράση τους έχει τύχει καθολικής αποδοχής και αναγνωριστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και από την ίδια την Πολιτεία η οποία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια θεσμικά το ρόλο τους με νομοθετικές παρεμβάσεις όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
  Ένα από τα πλέον συνήθη και λυπηρά φαινόμενα που συμβαίνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι και αυτό της σκόπιμης και δόλιας μήνυσης εναντίων των θηροφυλάκων από τους δράστες και κυρίως από αυτούς που έχουν συλληφθεί από τους θηροφύλακες και προσαχθεί στα Αστυνομικά Τμήματα με την αυτόφωρη διαδικασία, με μόνο σκοπό να συλληφθούν και να κρατηθούν και οι ίδιοι στα κρατητήρια των Αστυνομικών Τμημάτων. Ο στόχος των επιτήδειων δραστών με την ενέργεια αυτή είναι να φοβίσουν τα όργανα για να μην εφαρμόσουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τύχη αυτών των ψεύτικων και δόλιων μηνύσεων καταπέφτει στα δικαστήρια αλλά εκείνο που μένει είναι δυστυχώς η ταλαιπωρία των συναδέλφων που συλλαμβάνονται αναγκαστικά από τους αστυνομικούς τη στιγμή που ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κρατούνται για μία νύχτα στα κρατητήρια και αυτό γιατί ουσιαστικά έκαναν σωστά τη δουλειά τους και ήταν συνεπείς και άτεγκτοι στα καθήκοντα τους στο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας υπηρεσίας που τους ανέθεσε ο νόμος. Πέραν της όποιας αρνητικής και άσχημης εικόνας που παρουσιάζει στην κοινωνία η τακτική αυτή των παραβατών για το πόσο αδύναμα είναι τα όργανα απέναντι σε κάθε επιτήδειο και κακόβουλο πολίτη αφήνεται επιπλέον να εννοηθεί ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης ουσιαστικά επιβραβεύει την πονηριά όλων των μη σύννομων πολιτών και δείχνει αδύναμη την πολιτεία να προστατεύει επαρκώς τα όργανά του νόμου.
  Για όλα τα ανωτέρω και όπως είναι προφανές αποτελεί αδικία οι θηροφύλακες των Κ.Ο. που ασκούν με αυταπάρνηση τα σοβαρά και ουσιώδη καθήκοντα για την προστασία της άγριας πανίδας και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος να μην προστατεύονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τα αντίστοιχα όργανα που έχουν τα ίδια καθήκοντα και την ίδια αποστολή. Η ρητή αναφορά στην παράγραφο 7 του άρθ. 19 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου και των αναγνωρισμένων ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθ. 267 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» θα βοηθήσει στην αποστολή τους αλλά και θα εξασφάλιση από παρερμηνείες οποιονδήποτε θελήσει να εκμεταλλευτεί την απουσία ρητής πρόβλεψης στο νόμο.

  Για το
  Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος
  Γεώργιος Τριανταφυλλίδης Ο Γεν. Γραμματέας
  Ιωάννης Ρετζέπης

 • 21 Σεπτεμβρίου 2013, 21:31 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Στην παρ. 7 του άρθ. 19 να προστεθούν και οι αναγνωρισμένοι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθ. 267 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» όπως το άρθρο 267 ισχύει με την παρ. 13 του άρθ. 4 του Ν. 3208/2003 και παρ. 3 του άρθ. 55 του Ν. 4178/2013.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 00:58 | Θανάσης Μιχαήλ

  19 Σεπτεμβρίου 2013, 23:18 | Θανάσης Μιχαήλ
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Θετικό ότι εντάσονται στους δασικούς υπαλλήλους οι συνάδελφοι της ΠΕ κατηγορίας οι οποίοι μετατάχθηκαν από την αγροφυλακή. Πιστεύω όμως ότι το ίδιο πρέπει να γίνεικαι για τους συναδέλφους Διοικητικούς της ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια στη δασική υπηρεσία. Είναι άδικο να υπάρχουν συνάδελφοι δύο ταχυτήτων στην ίδια υπηρεσία.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 23:18 | Θανάσης Μιχαήλ

  Θετικό ότι εντάσονται στους δασικούς υπαλλήλους οι συνάδελφοι της ΠΕ κατηγορίας οι οποίοι μετατάχθηκαν από την αγροφυλακή. Πιστεύω όμως ότι το ίδιο πρέπει να γίνεικαι για τους συναδέλφους της ΔΕ και ΠΕ κατηγορίας οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια στη δασική υπηρεσία. Είναι άδικο να υπάρχουν συνάδελφοι δύο ταχυτήτων στην ίδια υπηρεσία.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2013, 22:13 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ

  ΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ( ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑΣ )ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΠΟΙΟ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!