Άρθρο 21- Καταργητικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Η παράγραφος Α2 του άρθρου 24 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄- 129) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 εδαφ. α΄και β΄ του άρθρου 12 του ν. 3851/10 (ΦΕΚ Α΄- 85)
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 καθώς επίσης και οι παράγραφοι 4,5,6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 3208/03 (ΦΕΚ Α΄ – 303).
3. Το άρθρο 18 του ν. 3208/2003.
4. Το άρθρο 12 του ν. 3208/2003, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη διάταξη της παρ. 12 του τμήματος Ι του άρθρου 20 του παρόντος.
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 και το άρθρο 52 του ν. 3498/2006.
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 189/1981 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Περί χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και παραχωρήσεως αυτών διά την δημιουργίαν βιομηχανικών περιοχών», παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
7. Το άρθρο 67 του ν. 4042/2012
8. Οι παράγραφοι 1(β), 2 και 3 του άρθρου 62 του ν. 998/1979
9. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/03
10. Το άρθρο 74 του ν. 998/1979
11. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4056/2012 (Α΄52).
12. Το στοιχείο Α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000(46 Α) , το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 29 του ν. 4053/12, (ΦΕΚ-44 Α), και αντικατασταθεί με την παρ. 1(Β) του άρθρου 58 του ν. 4146/13, (ΦΕΚ-90 Α).
13. Το άρθρο 114 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’).
14. Το άρθρο 43 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ Α 79/9.4.2012)
15. Το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4056/2012 (Α΄52)
16. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3937/11, (ΦΕΚ 60 Α).
17. Η παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α’
18. Τα άρθρα 13 και 17 του Ν.1734/1987(ΦΕΚ 189 Α’)
19. Οι παράγραφοι 4 έως 8 του άρθρου 19 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α).
20. Το άρθρο 40 πλην της παρ. 10 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α’).
21. Kάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

  • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 21:56 | Γεώργιος Λεμονάκης

    Πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα επανάκρισης των υποθέσεών τους και να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια των ρυθμίσεων του νέου νόμου. Υπάρχουν περιπτώσεις δυσμενών κρίσεων που οφείλονται σε ιδιόμορφες αντιλήψεις των υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Φέρω ένα παράδειγμα. Έκταση 35 στρεμμάτων εκρίθη κατά 26 στρέμματα γεωργική εκτός του τμήματος επί μετώπου θαλάσσης που κρίθηκε δασικό με το επιχείρημα ότι στην άμμο δεν μπορεί να γίνει καλλιέργεια. Αυτές οι ακραίες περιπτώσεις πρέπει να βρουν τρόπο θεραπείας. Υπήρχε διέξοδος (όχι βέβαια για όλες τις περιπτώσεις με την διάταξη του νόμου 3208/2003 άρθρο 1 παρ. 17 η οποία δυστυχώς καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρ.9 του Ν.3818/2010 ΦΕΚ 17 Α/2010. Η καταργηθείσα διάταξη αναφέρει «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους τον χαρακτηρισμό των εκτάσεών τους, εφόσον για αυτές δεν εκδόθηκαν τελεσίδικές αποφάσεις χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρ.14 του Ν.998/1979».
    Κατόπιν των παραπάνω κρίνουμε σκόπιμη την επαναφορά σε ισχύ της συγκεκριμένης διάταξης του Ν.3208/2003 άρθρο 1 παρ. 17 η οποία θα αναβιώσει με την κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3818/2010 και μπορεί να συμπεριληφθεί στις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος σχεδίου νόμου.