Άρθρο 6 – Βάρος αποδείξεως – Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων

1. Η παρ. 1α του άρθρου 62 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων, ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως εναγομένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ΄ου ή αίτηση, και φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο επικαλείται ή αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωμα, εμπράγματο ή μη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των γαιών των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του παρόντος, το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπον οφείλει να αποδείξη την παρ΄ αυτώ ύπαρξη του δικαιώματός του.
.( ) Κατ΄εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης».
2. . Οι παράγραφοι 1(β), 2 και 3 του άρθρου 62 του ν. 998/1979 καταργούνται.
3. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
Κατατμήσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων του άρθρ.1 του Ν.Δ.86/69 «περί δασικού κώδικος» επελθούσες κατά τους αναδασμούς στις κτηματικές περιοχές Μαντουδίου, Τσούκας, Καλυβίων-Σπαθαρίου, Σπαθαρίου, Αγίας ‘Αννης, Κεράμειας, Μονοκαρυάς, ‘Ανω Πισσώνος, Κάτω Πισσώνος, Στρόφων, Γαλατσώνος, Στροφυλίας, ως και στις κτηματικές περιοχές της τοπικής κοινότητας Μετοχίου της εδαφικής περιφέρειας Κηρέως και του αγροκτήματος Γερακιούς, τοπικής κοινότητας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού του Νομού Ευβοίας θεωρούνται ως νομίμως γενόμενες από την περάτωση των αναδασμών τούτων κατά τις διατάξεις του Α.Ν.821/48 «περί αναδιανομής αγροτικών κτημάτων» κυρωθέντος με το Ν.Δ.1110/49».

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 11:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Ένεκα της απαγόρευσης κατάτμησης, οι ιδιοκτήτες Δασικών εκτάσεων στον Δήμο Μάνδρας είναι σήμερα 20-25 άτομα Δεύτερα και Τρίτα ξαδέρφια.
  Προτείνουμε: Να επιτραπεί η κατάτμηση έτσι ώστε τα προκύπτοντα τμήματα να μην είναι μικρότερα των 50 στρεμμάτων.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 12:42 | ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Η μη τεκμηριωμένη εξαίρεση συγκεκριμένων περιοχών από τις διατάξεις του άρθρου, εγείρει ερωτήματα για τις προθέσεις και τις σκοπιμότητες του νομοθέτη.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 14:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (υπό ίδρυση)

  Με το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου “Δασικά οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης” του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο άρθρο 6 επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 62 του Ν.998/1979 και ανατρέπεται το καθεστώς που ίσχυε επί δεκαετίες μέχρι σήμερα στις χορτολιβαδικές εκτάσεις του Νομού Κυκλάδων, οι οποίες αποτελούν περίπου το 1/3 της έκτασης των νήσων.
  Οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, που έχουν συμβόλαια 50 και πλέον ετών, έχουν πληρώσει φόρους μεταβίβασης, κληρονομιάς, γονικών παροχών κλπ. και τις έχουν δηλώσει στο Ε9, βρίσκονται ξαφνικά ως μη ιδιοκτήτες.
  Τις εκτάσεις αυτές με την υπ’αριθ. εγκύκλιό 1877/18-4-2006 το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε επιστολή του προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (η οποία έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Πολεοδομίες, στη Διεύθυνση Δασών Νοτίου Αιγαίου και στη Νομαρχία Κυκλάδων) τις χαρακτήριζε ως ιδιωτικές και έδιδε εντολή για έκδοση νομίμων οικοδομικών αδειών. Αντίστοιχη αντιμετώπιση των εκτάσεων αυτών υπήρχε και στις μέχρι σήμερα εκτάσεις που έχουν υπαχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής :

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

  Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  Αριθ. πρωτ : 1877/18-4-2006

  Θέμα : “Έκδοση οικοδομικών αδειών σε γήπεδο χορτολιβαδικής μορφής του Ν. Κυκλάδων”
  Σχετ. : Το υπ’ αριθ. 4068/14.3.2006 έγγραφό σας

  Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
  Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 998/1979 που διατηρήθηκε σε ισχύ με τον ν.3208/2003 και αφορά το βάρος αποδείξεως επί αμφισβητήσεων ή διενέξεων ή δικών μεταξύ του Δημοσίου είτε ως ενάγοντος, είτε ως εναγομένου, είτε ως αιτούντος είτε ως καθ’ ου η αίτηση, εξαιρούνται ρητά οι νήσοι των Κυκλάδων.
  Η παραπάνω εξαίρεση προέκυψε όπως έχει κριθεί από τα πολιτικά δικαστήρια (195/2003 Εφ. Αιγαίου) και έχει γνωμοδοτικά αντιμετωπιστεί από το Ν.Σ.Κ. 173/2002 (αλλά και 3/2001 Εφ. Κερκ. Επί Ιονίων νήσων) από το γεγονός ότι τα ευρισκόμενα στις Κυκλάδες νήσους ακίνητα υπήχθησαν στην Οθωμανική κυριαρχία ειρηνικά και όχι δικαιώματα πολέμου δυνάμει συνθηκών μεταξύ των τότε κατακτητών (Γενουατών ή Ενετών) και Σουλτάνου και κατά τη διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου παρέμειναν ιδιωτικά και δεν περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο.
  Συνεπώς δεν αρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος κυριότητος σ’ αυτές τις εκτάσεις μόνο η επίκληση εκ μέρους τους Δημοσίου της δασικής ή χορτολιβαδικής μορφής της διεκδικούμενης έκτασης, αλλά θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία προς απόδειξη του τεκμηρίου κυριότητας.
  Εξάλλου εντός των παραπάνω πλαισίων αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα και η Α.Ε. Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την κτηματογράφηση περιοχών των νήσων Κυκλάδων.
  Μετά τα παραπάνω έχουμε την άποψη ότι είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών στις παραπάνω εκτάσεις εφόσον βεβαίως προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία από τον αιτούνται την άδεια και εφόσον η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκ μέρους του Δημοσίου περιορίζεται μόνο σε απλή επίκληση της μορφής της έκτασης ως χορτολιβαδικής.

  Σήμερα το ίδιο Υπουργείο «ενός απίστευτου Ελληνικού Κράτους» αποφασίζει ότι δεν ισχύει τίποτε από όλα αυτά, πιθανώς γενικεύοντας αυθαίρετα την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναφέρεται σε μία ειδική περίπτωση στην καλντέρα της Σαντορίνης.

  Με όλο το σεβασμό προς το Ανώτατο Δικαστήριο, το κράτος κατ’ εντολή του Συντάγματος οφείλει να διαφυλάττει την περιουσία των πολιτών, επομένως πρέπει να διευθετήσει το θέμα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος νόμιμος τρόπος διευθέτησης, έστω εν ανάγκη να προβεί στην επιβολή ενός μικρού τέλους “επαναγοράς” των εκτάσεων από τους ιδιοκτήτες τους, ώστε και να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά και να δικαιώσει τους ιδιοκτήτες. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται απίστευτοι δικαστικοί αγώνες με αβέβαιο μέλλον για τους ιδιοκτήτες.
  Κάποιες από αυτές τις εκτάσεις έχουν οικοδομηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς, οι οποίοι χωρίς καμία προειδοποίηση και λόγο θα βρεθούν στο κενό!
  Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για την αξιοπιστία του Ελληνικού Κράτους και την προσέλευση ξένων επενδυτών που τόσο έντονα αναζητούμε.

  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας τις εύλογες και δίκαιες παρατηρήσεις αυτές και προβείτε στις αντίστοιχες τροποποιήσεις του Νόμου, ώστε να λυθεί νομικά το ζήτημα.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2013, 14:02 | ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

  Αίτημα – Πρότασις

  Αγοραστών θερινών βοσκότοπων, δυνάμει του με αριθ. 282 ταπίου Μαρτίου 1903 του οθωμανικού κτηματολογίου Βέροιας,ο Μεζαντούρ Πισκουλιάν -Αγκόπ Πισκουλιαν και από τους κληρονόμους του Τακβόρ Πισκουλιάν. Της υπ αριθμ 1152/1918 δημόσιας διαθήκης, του τότε Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Δελληγιάννη, νομίμως δημοσιευθείσης την 11-04-1918 των αρχικών ιδιοκτητών των αγροκτημάτων Κάτω Βέρμιου Ν. Ημαθίας λιβάδι
  » Τζουμαγιά » ή » Τζουμά ».

  Από τις παραπάνω εκτάσεις αγόρασαν από του έτους 1946 και εντεύθεν θερινούς βοσκότοπους, διάφοροι μικρο κτηνοτρόφοι με συμβόλαια νομίμως συν ταχθέντων τα οποία, μετ εγράφησαν στο υποθηκοφυλακείο Βέροιας. Εξαιρέθηκε της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατ όπιν σχετικής αδείας της υπ αριθμ.182129/15-09-1951 του Υπουργείου Γεωργίας, και δυνάμει της υπ αριθμ πρωτ. 352/12-12-1957 αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας ως ιδιωτική, τοιαύτη ανήκουσα στους δικαιοπάροχους έκταση συνολικού εμβαδού 4.685 στρεμμάτων, για την βόσκηση των ποιμνίων τους και 355 στρεμμάτων καλλιεργήσιμη έκταση, για καλλιέργεια ζωοτροφών και πατάτας για την επιβίωση των οικογενειών τους.
  Πρόκειται για 70 οικογένειες κυρίως νομάδων σκηνιτών κτηνοτρόφων που ζούσαν μέσα σε χορτοκαλύβες ορισμένοι ακόμη και σήμερα, χωρίς ρεύμα διότι τα πιο κοντινά χωριά βρίσκονται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων. Πουλώντας μέρος από τα ποίμνιά τους αγόρασαν τις μικρές αυτές εκτάσεις δια την θερινή εγκατάσταση τους.
  Μετά μεγάλου δε κόπου και θυσιών προσαρμόσθηκαν εις το επάγγελμά τους.
  Κατά το διάστημα αυτό των εβδομήντα περίπου ετών επήλθαν πολλαπλές μεταβολές εις το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ως άνω εκτάσεων.
  Διότι πολλοί εκ των αρχικών αγοραστών απεβίωσαν, άλλες εκτάσεις εδόθησαν ως προίκα, κληρονόμοι των αποβιωσάντων διένειμαν την κληρονομία ή μεταρρύθμισαν αυτές.
  Μεταξύ των καθ’ όσον άλλοι εξ αυτών παρέμειναν ως κτηνοτρόφοι και άλλοι ετράπησαν εις άλλα επαγγέλματα αποζημιωθείς υπό των πρώτων.
  Έτσι εδημιουργείτο μια μακροχρόνιος νομική και πραγματική κατάστασις.
  Δίκαιον είναι και επιβεβλημένο από κοινωνικής και ηθικής πλευράς, όπως ληφθεί νομοθετική μέριμνα προς προστασία αυτών των μικρών γεωργοκτηνοτρόφων – εν τη ουσία ακτημόνων – προς επίλυσιν του νομίμου καθ’ όλα προβλήματός των να μπορούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
  Δια τους λόγους τούτους, προτείνουμε, όπως ψηφισθεί η ακόλουθος διάταξις:
  Θεωρούνται έγκυρα τα συμβόλαια δια των οποίων μεταβιβάστηκαν εκτάσεις υπό των αρχικών ιδιοκτητών ή των κληρονόμων των, των αγροκτημάτων Κάτω Βέρμιου Ν. Ημαθίας λιβάδι » Τζουμαγιά » η » Τζουμά » με συμβόλαια νομίμως συντάχθηκαν.
  Όπως ισχύει για τούς αγρούς να ισχύει και για τους θερινούς βοσκότοπους βάσει τον Ν.4061 Άρθρο 22
  Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο
  1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα
  κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρ−
  μογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον
  ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του:
  α) Το απέκτησε:
  αα) με νόμιμο τίτλο, από επαχθή αιτία, με την προϋ−
  πόθεση ότι ο τίτλος του μεταγράφηκε έως την 5.6.1993,
  εκτός αν κατά τη κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή
  πίστη. Σε κακή πίστη βρισκόταν ο νομέας αν δεν συ−
  ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Αστικού
  Κώδικα. Στο χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος
  νομής του δικαιοπαρόχου του που διανύθηκε με τις
  ίδιες προϋποθέσεις,
  ββ) βάσει παραχωρητηρίου που δεν έχει μεταγραφεί,
  ως προς το εμβαδόν του ακινήτου που αναγράφεται
  στο παραχωρητήριο αλλά και των λοιπών στοιχείων
  των ακινήτων και των δικαιούχων,
  γγ) βάσει παραχωρητηρίου που εκδόθηκε από αναρ−
  μόδιο διοικητικό όργανο ή βάσει πράξης δημοτικού ή
  κοινοτικού συμβουλίου, μόνο ως προς το εμβαδόν του
  παραχωρούμενου ακινήτου.
  β) Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κρί−
  θηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου βάσει των διατάξε−
  ων του Αγροτικού Κώδικα και δεν κηρύχθηκε έκπτωτος,
  δεν εκδόθηκε όμως το σχετικό παραχωρητήριο. γ) Το νέμεται πριν την 1.1.1965 για γεωργική χρήση, η
  οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα. Ο Νομός
  Αττικής εξαιρείται από την εφαρμογή της περίπτωσης
  αυτής.
  2. Η μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας αφορά
  μόνο τον δικαιούχο ή το νόμιμο δικαιοπάροχό του που
  εμπίπτει στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρα−
  γράφου.
  3. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρα−
  γράφου 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα στην
  αρμόδια Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφο−
  ρών, στην οποία περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο
  κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό
  γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, με συνημμένο τοπο−
  γραφικό διάγραμμα και υποβάλλει αντίγραφο του επι−
  καλούμενου τίτλου κυριότητας ή της σχετικής πράξης
  παραχώρησης διοικητικού οργάνου, Δήμου ή Κοινότητας
  ή της απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει
  της οποίας κρίθηκε δικαιούχος οικοπέδου ή κλήρου. Η
  Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μπορεί
  να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο την προσκόμιση συ−
  μπληρωματικών στοιχείων, προκειμένου να διαμορφώσει
  την κρίση της, σχετικά με την ταυτότητα του νομέα ή
  του ακινήτου και την καλόπιστη νομή, στην περίπτωση
  της απόκτησής του με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία
  ή της νομής του ακινήτου πριν την 1.1.1965. Η Επιτροπή
  Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εκδίδει απόφα−
  ση για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας στιςπεριπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται πράξη
  παραχώρησης διοικητικού οργάνου, Δήμου ή Κοινότητας
  ή απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, βάσει της
  οποίας κρίθηκε δικαιούχος.
  4. Αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται νόμιμο τίτλο από
  επαχθή αιτία και καλόπιστη νομή του ακινήτου ή νομή
  του πριν την 1.1.1965 στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και
  Επίλυσης Διαφορών μετέχει εκπρόσωπος του Νομικού
  Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος αυτής. Η Επι−
  τροπή αποφαίνεται για τη μη προβολή δικαιωμάτων του
  Δημοσίου στο κατεχόμενο ακίνητο.
  5. Τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν στις υποπερι−
  πτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
  1, θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Για την περίπτωση
  β΄ της παραγράφου 1, μετά την έκδοση της απόφασης
  της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο
  Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, όπου αναγρά−
  φονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσ−
  διορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά εμβαδόν,
  θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύ−
  στημα αναφοράς. Δεν εκδίδεται παραχωρητήριο, αν
  οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του δικαιούχου έχουν
  μεταγράψει συμβολαιογραφική πράξη ή έχουν επικυρώ−
  σει ανώμαλη δικαιοπραξία που αφορά το ίδιο ακίνητο
  σύμφωνα, ιδίως, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
  18 του ν. 1644/ 1986, του άρθρου 16 του ν. 3147/2003, της
  παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 και του άρθρου
  31 του ν. 3698/ 2008. 6. Για το τμήμα του κατεχόμενου ακινήτου για το
  οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά−
  φου 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτημα εξαγοράς
  του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφο−
  ρών. Η ίδια Επιτροπή εξετάζει το αίτημα αυτό, σύμφωνα
  με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.

  ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓ. ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ

  ΣΩΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Κ.41500

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 19:07 | Άρτεμις Αλεξιάδου

  Ως προς το αρθρο 6, βαρος αποδειξης:
  Η προσφατη νομολογία που επικαλείσθε κατα την άποψη μας αφορά στην «καλντερα» της Θηρας και ειναι ειδικη περιπτωση(ad hoc) και ως προς τον χαρακτηρα μορφης χρήσης και ως προς το ιδιοκτησιακο καθεστως.