Άρθρο 14 – Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων – Διάθεση Δασικών Σπόρων

1. Το άρθρο 51 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η ίδρυση δασικών φυτωρίων για παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και καλλωπιστικούς σκοπούς, από Δασικές Υπηρεσίες ή φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό νοούνται όλα τα δασικά και λιβαδικά είδη και τα υβρίδιά αυτών.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 458 του ποινικού κώδικα
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των άδειών ίδρυσης και λειτουργίας των δασικών φυτωρίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την διαδικασία χορήγησης, την διάρκεια ισχύος των αδειών, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των φυτωρίων, την έκδοση παραβόλου, την εγγραφή σε ειδικό Μητρώο, την εισαγωγή από, εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε Τρίτες χώρες, τον έλεγχο και την πιστοποίηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια».
2. Μετά το άρθρο 119 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται άρθρο 119Α, που έχει ως εξής:
«1. Η Κεντρική Αποθήκη Δασικών Σπόρων που υπάγεται στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών δύναται να διαθέτει αντί τιμήματος δασικούς σπόρους, μοσχεύματα, δευτερεύοντα προϊόντα εκκόκκισης (κώνους κ.α) προς τρίτους από τα αποθέματά της.
2. Τα έσοδα από τη διάθεση αυτών προϊόντων κατατίθενται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τιμές διάθεσης των δασικών σπόρων, μοσχευμάτων, δευτερεύοντων προϊόντων εκκόκκισης (κώνους κ.α)».

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 13:29 | ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Άρθρο 14-Παράγραφος 1, Παράγραφος 2
  Η αποσπασματική άσκηση πολιτικής με την κατά περίπτωση έκδοση ΚΥΑ, αποτελεί λανθασμένη πρακτική και αποτελεί πρωταρχικό αίτιο για την σημερινή χαοτική κατάσταση του χωροταξικού γίγνεσθαι.

  Άρθρο 14-Παράγραφος 2
  Στην πράξη έχει φανεί πως οι πόροι του Πράσινου Ταμείου έχουν κατευθυνθεί για δράσεις διαφορετικού χαρακτήρα σε σχέση με τους στόχους του ταμείου. Δημιουργούνται αμφιβολίες για την σκοπιμότητα της διάταξης.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 11:51 | Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ

  Το παραπάνω άρθρο δημιουργεί ακόμα ένα χάος για τη διαχείριση και αξιοποίηση του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας. Υπάρχει νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό (π.χ. Ν. 1564/1985. Γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε νέα για τα δασικά είδη και δεν βελτιώνουμε την υπάρχουσα νομοθεσία; Ποιά είναι αυτά ‘τα δασικά λιβαδικά είδη και τα υβρίδια αυτών’; Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά πχ. υπάγονται και στη δασική νομοθεσία αλλά υπάγονται και στο Π.Δ. 80/90’Προστασία του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας’ (υπεύθυνο ΥΠΑΑΤ).
  Αν δεν αντιμετωπίσουμε τη διαχείριση και αξιοποίηση της πλούσιας φυτικής ποικιλότητας της χώρας μας χωρίς κατακερματισμούς (δασικά λιβαδικά, καλλιεργούμενα, εγχώρια αβελτίωτα, κλπ) υπό μία και μόνο αρχή μόνο περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούνται.Εάν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα προτείναμε να μπει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ των φυτικών ειδών και να δημιουργηθούν κατάλογοι με τα είδη του ‘φυτικού γενετικού υλικού της χώρας’ και των δασικών ειδών αντίστοιχα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα λόγω συναρμοδιοτήτων.

  Θεωρούμε σωστό ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτη συνεργασία μεταξύ ΥΠΠΑΤ και ΥΠΕΚΑ σε αυτό το θέμα.

  Ευχαριστούμε
  Για τη Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών φυτών του ΜΑΙΧ

  Χριστίνη Φουρναράκη Βιολόγος,PhD
  Παναγιώτα Γώτσιου Βιολόγος Βιολόγος,MSc

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 08:19 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Διαφωνώ στο περιεχόμενο του άρθρου 14 π.1 που αναφέρεται ότι και τα δήμ. δασ.φυτώρια θα παράγουν και δασικά φυτά για εμπορία με τη διάταξη αυτή επιδιώκει η δασ. υπηρεσία να γίνει έμπορος καλλωπιστικών φυτών; Ή μήπως να καταργήσει τα ιδιωτικά δασικά φυτώρια λόγου του αθέμιτου ανταγωνισμού; μέχρι τώρα αν και απαγορεύεται η παραγωγή καλ. φυτών μερικά κρατ. φυτώρια καλλιεργούν κατά χιλιάδες καλ. φυτά με ιδιαίτερη μάλιστα φροντίδα και προτεραιότητα, και φυσικά σε βάρος των πιστώσεων που χορηγούνται αποκλειστικά για την παραγωγή κατάληλου για αναδασώσεις δασ. φυτευτικού υλικου. γι’ αυτό έχουμε σε πολλές αναδασώσεις απελπιστικά μικρό ποσοστό επυτιχίας , ενώ κατά τις 10ετίες 1960, 70,80 κτλ είχαμε επυτιχία άνω του 60%. βλέπε αναδασώσεις Χαλικιδικής, Αρκαδίας, Θίνες Βαρθολομιού Ηλείας κτλ. αλλά τότε τα κράτικα δασικά φυτώρια λειτουργούσαν σωστά και σύμφωνα με τους κανόνες τις δασοκομικής επιστήμης.
  προτείνω στην π. 1 του άρθρου 14 του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου σας να περιεληφθεί διάταξη που να απαγορεύει αυστηρά στα δημ. δασ. φυτώρια να καλλιεργούν και καλ. φυτά.Να καλλιεργείται και να παράγεται αποκλειστικά και μόνο δασικό φυτευτικό υλικό κατάλληλο για τις αναδασωτικές ανάγκες της χώρας μας.
  Θα είναι κρίμα η δασική υπηρεσία απο μόνη της να υποβαθμίση το θεμελιακό έργο των Δ.Σ.Φ. και να συντελέσει σε λαθραία φυτ. υλικού.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 09:57 | Σπορος

  Το ΥΠΕΚΑ καλά θα κάνει να επιστρέψει στην πραγματικότητα: η παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού συμβαίνει ήδη σε πληθώρα χώρων και φυτωρίων, τα οποία πράγματι δεν είναι «δασικά».
  Αν η εν λόγω Δ/νση τα θεωρεί παράνομα, ας προσπαθήσει να τα κλείσει.
  Δεν μπορεί όμως και αντί αυτού αποφασίζει να αποκλείσει εκ των προτέρων την ίδρυση οποιουδήποτε εξειδικευμένου δασικού φυτωρίου: αν εγώ μπορώ να ανοίξω φυτώριο (απλό) γιατί να μπλέξω με τη Δ/νση Αναδασώσεων η οποία φροντίζει να με διαβεβαιώσει για την εφαρμογή του ποινικού κώδικα!

  Θα βγάλει απόφαση ο ΥΠΕΚΑ για τους όρους λειτουργίας των αμιγώς δασικών φυτωρίων; Ας το κάνει, αν δεν έχει άλλη δουλειά και αν όλη η φιλολογία περί μείωσης της γραφειοκρατίας και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας δεν τον έχει αγγίξει καθόλου.
  Εντωμεταξύ, με μαθηματική βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι κανένα ιδιωτικό φυτώριο δε θα ιδρυθεί ενώ και τα κρατικά θα περάσουν σε καθεστώς παρανομίας, καθώς δεν διατηρούν ούτε συστήματα πιστοποίησης ούτε φυτοϋγειονομικό έλεγχο.

  Δέσμευση της χώρας είναι να μπορεί να ιδρυθεί μια επιχείρηση σε λιγότερο από 10 ημέρες όχι να πνίγει και το παραμικρό.
  Και το ΥΠΕΚΑ καλά θα έκανε να εφαρμοσεί τη νομοθεσία που ήδη ισχύει με αυστηρούς έλεγχους (εισαγωγές/ εξαγωγές, φυτοϋγειονομικό έλεγχο) αντί να αναλώνεται σε ασκήσεις επί χάρτου που θα καταστρέψουν και την υποψία ενδιαφέροντος για το αντικείμενο.