Άρθρο 20 – Μεταβατικές διατάξεις

Ι. Μεταβατικές διατάξεις ν. 998/1979
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνει και όσες υποθέσεις δεν ολοκληρώθηκαν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται.
2. Υποθέσεις χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του ν. 998/1979 που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ενώπιον των προβλεπομένων από τη διάταξη της παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση της από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων ολοκληρώνονται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, όπως ισχύουν.
3. Πράξεις χαρακτηρισμού του Δασάρχη, που κοινοποιήθηκαν ήδη στον αιτούντα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει επιμελεία παντός ενδιαφερομένου να υποβληθούν στη διαδικασία κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεως της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 3 του παρόντος νόμου.
4. Υποθέσεις άρσης ή ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ενώπιον των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
5. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες γαίες των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του παρόντος, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την άδεια δόμησης, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 νόμου 4056/2012. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται δασαρχείο σε επίπεδο νομού, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία τους.
6. Χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων, που λειτουργούν σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και δεν έχουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 έγκριση, οφείλουν να λάβουν αυτή εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
7. Έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης όπως δεξαμενές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής κτλ, που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς την προβλεπομένη από τις εν λόγω διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα δύο ετών, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν την έγκριση της § 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 και τις προβλεπόμενες από την σχετική περί των υδάτων νομοθεσία εγκρίσεις, εφ΄ όσον από την φύση των έργων επιβάλλεται η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας.
Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλούνται.
8. Κατασκηνώσεις που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής,περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας,συνεχίζουν να λειτουργούν για διάστημα δύο (2) ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου, προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της επόμενης παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος αναστέλλεται η έκδοση και εκτέλεση τυχόν εκδοθεισών πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
9. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη νομιμοποίηση υφιστάμενων κτισμάτων σε δημόσια και μη δάση και δασικές εκτάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 998/1979. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τη νομιμοποίηση υφιστάμενων κτισμάτων σε εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του 1923 , εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι δόμησης που καθορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 998/1979.
10. Ορειβατικά καταφύγια που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, νομιμοποιούνται ανεξαρτήτως αριθμού κλινών, εφ΄όσον εντός δύο (2) ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου οι δικαιούχοι λάβουν την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης.
11. Αποφάσεις που εκδόθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 66 ν. 998/1979 και 16 ν. 1734/1987, εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσής τους. Καστανοτεμάχια που παραχωρήθηκαν προσωρινά με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικής παραχώρησής τους επειδή δεν πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ο σκοπός της παραχώρησης, καταβλήθηκε όμως εν όλω ή εν μέρει το τίμημα, παραχωρούνται με οριστικό τίτλο εντός του έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου στους νόμιμους δικαιούχους ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί η μορφή του καστανεώνα και θα συνεχιστεί η δενδροκομική εκμετάλλευση, με εξημέρωση των καστανοδένδρων, και ότι θα καταβληθεί το υπόλοιπο του τιμήματος, εφ΄όσον υφίσταται τέτοια εκκρεμότητα.
12. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 3208/2003.

ΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις ν. 3208/2003
1. Η παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3208/03, πλην του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παρ. 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μετά την οποία για τις παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για μόνιμη γεωργοδενδροκομική καλλιέργεια σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΙΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις ν.δ. 86/1969
1. Φυτώρια που λειτουργούν νόμιμα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια διετία (2) από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 του ν.δ. 86/1969, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 51 του ν.δ. 86/1969 άδεια.
2. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, η βοσκή ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 15 του παρόντος νόμου.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 13:32 | ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Το συγκεκριμένο άρθρο περιέχει απαράδεκτες διατάξεις, οι οποίες επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν δραστηριότητες που έως σήμερα είχαν κριθεί ανεπαρκείς και για το λόγο αυτό δεν είχαν λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.
  Ερωτηματικά προκαλεί η ανάκληση διοικητικών πράξεων που θίγουν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται –παράνομα- σε δάση, δασικές και αναδασωτέες περιοχ

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 13:39 | ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΤΑIΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Άρθρο 20-Παράγραφος 1
  Το συγκεκριμένο άρθρο περιέχει απαράδεκτες διατάξεις, οι οποίες επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν δραστηριότητες που έως σήμερα είχαν κριθεί ανεπαρκείς και για το λόγο αυτό δεν είχαν λάβει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.
  Ερωτηματικά προκαλεί η ανάκληση διοικητικών πράξεων που θίγουν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται –παράνομα- σε δάση, δασικές και αναδασωτέες περιοχές.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 00:52 | LEYTERHS

  Οι μεταβατικές διατάξεις αλλά και ο νόμος όπως προτείνεταιγια ψήφιση, δεν θα επιλύσουν κατά την εκτίμησή μου,τα χρονίζοντα προβλήματα στον δασικό χώρο, δεν θα προστατεύσει δικαιώματα του Δημοσίου επί δασών δασικών και δημοσίων εκτάσεων των κατηγοριών 5α και 5β σε σχέση με το Κτηματολόγιο, το Δασολόγιο , την κατάρτιση Δασικών Χαρτών κ.λ.π. Μέσω του νομοσχεδίου είναι εμφανές ότι επιδιώκεται βασικά, παρά τις θετικές διατάξεις που έχουν προταθεί:
  1)Να συμπληρώσει και εξειδικεύσει ο νομοθέτης περαιτέρω, τις ήδη ζημιογόνες και καταστροφικές για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, διατάξεις που συμπλήρωσαν το πλαίσιο είτε του Εθνικού Κτηματολογίου, είτε άλλων νόμων και έχουν να κάνουν με δάση και δασικές εκτάσεις (Βλέπε π.χ άρθρο 29Ν.4061/2012 ΦΕΚ Α66, άρθρα 2 παρ.4, 7,8 Ν.4164/2013 ΦΕΚ Α156 κ. α).
  2)Να επιβραβεύσει όσους έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση σε δάση , μετατρέποντάς τα σε γεωργικές καλλιέργειες και αυτό ενάντια σε όσα ορίζει το Σύνταγμα (άρθρο 117 παρ.3) αλλά και το πλαίσιο κατάρτισης δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα , ενώ το πλαίσιο κατάρτισης δασικών χαρτών ορίζει ότι οι δασικοί χάρτες, προκύπτουν από την διερεύνηση των αεροφωτογραφήσεων του 1945 και της πιο πρόσφατης προς τον χρόνο κατάρτισης λήψης, στην ουσία και όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις , δίνει δυνατότητα να μην συμπεριληφθούν τελικά στους δασικούς χάρτες, οι δασικές εκτάσεις που παράνομα μετατράπηκαν σε γεωργικές καλλιέργειες και εν πολλοίς εν δυνάμει οικόπεδα, ανά την Επικράτεια.
  3)Να τακτοποιήσει- νομιμοποιήσει( ως ΥΠΕΚΑ), όλες τις παράνομες καταστάσεις που το ΥΠΕΚΑ ή οι προκάτοχοί του (Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Εμπορίου) δημιούργησαν με παράνομες διοικητικές πράξεις, αντιστρατευόμενες τους ισχύοντες κατά καιρούς δασικούς νόμους , σε βάρος δασών , δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων της Χώρας, ( μάλιστα αφήνοντάς τες και έκθετες- αρρύθμιστες ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ενόψει και του υπο κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου), εκμεταλλευόμενο την μη εισέτι κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και ότι περιήλθε στην αρμοδιότητά του και ο Τομέας των Δασών. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και εκτάσεις που με τον Νόμο 947/79 δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ποτέ οικιστικές περιοχές , επιδιώκεται να «τακτοποιηθούν» (Βλ. άρθρο 2 ανωτέρω νόμου 947). Σημειωτέον, ότι στην σχετική αιτιολογική Έκθεση, γίνεται μνεία ότι ελήφθη υπόψη και η σχετική νομολογία του ΣΤΕ, ενώ Π.χ για την περίπτωση των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, αγνοείται πλήρως η σχετική νομολογία του ΣΤΕ (Βλ. ΣΤΕ 264/2005,2513/2001, 1503/1997, 730/1996,1742/1994,2345/1987,1060/1985,233/1977 κ.α).
  4)Να διευρύνει την δυνατότητα αλλαγών χρήσης σε δασικές εκτάσεις, για νέες χρήσεις, χωρίς μάλιστα να γίνεται αιτιολόγηση, γιατί με αυτές τις χρήσεις, εξυπηρετείται το Δημόσιο συμφέρον αλλά και επιβάλλονται από το Δημόσιο συμφέρον , όπως ορίζεται στοάρθρο24τουΣυντ/τος. 5)Να αποδυναμωθεί- αγνοηθεί στην πράξη το άρθρο 117 παρ. 3 του Ισχύοντος Συντ/τος, πριν ακόμα αποφασισθεί αν θα μεταρρυθμισθεί.Επιβάλλεται το ταχύτερον, να γίνουν άλλες ρυθμίσεις , που1) θα απεμπλέξουν τους δασωμένους αγρούς από την δασοπροστασία 2) θα επισπεύσουν την κατάρτιση δασικών χαρτών 3) Θα ολοκληρώσουν γρήγορα την Χωροθέτηση χρήσεων γής ανά την Επικράτεια. 4) Θα αντιμετωπίσουν συνολικά τα ζητήματα ιδιοκτησίας γαιών έναντι του Δημοσίου, ενόψη των κτηματογραφικών διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή , υπάρχουν άμεσες λύσεις που απαιτούν γνώσεις για να τις αντιληφθούν οι αρμόδιοι.

 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
  ΣΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

  Δημόσιες δασικές εκτάσεις , επί των οποίων έχουν ανεγερθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. γήπεδα ποδοσφαίρου και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις για την άθληση της νεολαίας ,καθώς και συνεχόμενες αυτών δασικές εκτάσεις ,που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων( προαύλιοι χώροι ,οδοί πρόσβασης κ.λ.π.) και εκ των λόγων αυτών έχουν απωλέσει τον δασικό χαρακτήρα τους, παραχωρούνται οριστικά στους Ο.Τ.Α. ,που χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
  Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής ή δασικές απαγορευτικές διατάξεις που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται .
  Ομοίως εκδοθείσες πράξεις αναδάσωσης επί των εκτάσεων αυτών ή τμήματα αυτών ,ανακαλούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 13:23 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

  ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
  ΣΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

  Δασικές εκτάσεις , επί των οποίων έχουν ανεγερθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. γήπεδα ποδοσφαίρου και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις για την άθληση της νεολαίας ,καθώς και συνεχόμενες αυτών δασικές εκτάσεις ,που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων( προαύλιοι χώροι ,οδοί πρόσβασης κ.λ.π.) και έχουν αλλάξει χρήση, παύουν να χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις και να προστατεύονται από τους δασικούς νόμους .
  Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής , ή δασικές απαγορευτικές διατάξεις ,που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται .
  Ομοίως εκδοθείσες πράξεις αναδάσωσης επί των εκτάσεων αυτών ή τμήματα αυτών ανακαλούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 11:32 | Παναγιώτης Αγγελόπουλος

  Στις μεταβατικές διατάξεις μπορούν να μπουν ρυθμίσεις που δεν προβλέφθηκαν με το πρόσφατο νόμο για τους Δασικούς Χάρτες(Ν.4164/2013). Το θέμα έχει να κάνει με την επικαιροποίηση
  των Δασικών Χαρτών που έχουν συνταχθεί σε παλαιότερα προγράμματα, έχουν θεωρηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί. Ανάλογα με το έτος σύνταξης και θεώρησης θα πρέπει οι Χάρτες αυτοί να επικαιροποιηθούν με τα στοιχεία της Υπηρεσίας ή άλλα προκύπτοντα στοιχεία. Μέχρι την
  ψήφιση του Ν.4164 προβλέπονταν επικαιροποίηση και νέα θεώρηση από την οικεία Δ/νση Δασών. Τώρα δεν προβλέπεται κάτι επ’αυτού. Ερώτημα αποτελεί αν η ΕΚΧΑ Α.Ε. θα κάνει ανάρτηση με την παλιά θεώρηση και θα πρέπει η Δ/νση Δασών να κάνει αντιρρήσεις αν διαφωνεί με το
  περιεχόμενο(τι άλλο θα δούμε;…). Όμως σε διάφορες υποθέσεις τρίτων μπορεί να έχουν βγει εν τω μεταξύ ευμενείς αποφάσεις, τι γίνεται με αυτούς; Θα πρέπει η Δ/νση Δασών να κάνει αντιρρήσεις για λογαριασμό τους; Θα πληρώσουν παράβολο για να κάνουν αντίρρηση στην ΕΠ.Ε.Α; Εκτός και αν η πρόθεση του Ν.4164 είναι: Ανάρτηση να’ναι και όπως νά’ ναι(για να δειχθεί και ένα κάποιο έργο βέβαια….). Γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά στερούνται σοβαρότητας. Θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει μία πρόβλεψη για το τρόπο επικαιροποίησης στα παλιά προγράμματα Δασικών Χαρτών, το τρόπο συνεργασίας της οικείας Δ/νσης Δασών και της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. αν θέλουμε να συντάξουμε πραγματικούς Δασικούς Χάρτες και όχι «Ζωγραφιές» για το σαλόνι μας.
  Επίσης στην ίδια διάταξη μπορούν να ρυθμιστούν οι προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών από την οικεία Δ/νση Δασών. Είναι σημαντικό και καίριο ζήτημα. Δεν μπορεί να μην συσχετίζεται το χρονικό διάστημα ελέγχου του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη με την
  γεωγραφική έκταση που καλύπτει αυτός. Δεν μπορεί να δίνεται προθεσμία ελέγχου 4 μηνών(αρ.13 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.7 του Ν.4164/2013) ανεξαρτήτως της έκτασης που καλύπτει το πρόγραμμα σύνταξης των δασικών χαρτών(αν είναι δηλαδή για έναν μεμονωμένο Ο.Τ.Α. ή για έναν ολόκληρο Νομό); Αυτή είναι παρατήρηση που είχαμε κάνει και στην συζήτηση για το Ν.4164/2013 αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και τότε. Αφήστε που το χρονικό διάστημα ελέγχου πρέπει να συσχετίζεται και με το υπάρχον στην οικεία Υπηρεσία διαθέσιμο προσωπικό.
  Για το πρώτο ζήτημα προτείνεται η παρακάτω προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις: «..Δασικοί Χάρτες που έχουν θεωρηθεί από την οικεία Δ/νση Δασών πριν την εφαρμογή του Ν.4164/2013 και δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί, επικαιροποιούνται σε συνεργασία της οικείας Δασικής Υπηρεσίας με την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4164/2013. Οι δασικοί χάρτες της προηγούμενης παραγράφου αναρτώνται εφόσον έχουν θεωρηθεί τα στοιχείας τους από
  την οικεία Δ/νση Δασών»
  Για το δεύτερο ζήτημα προτείνεται η παρακάτω ρύθμιση: » Σε νέα προγράμματα σύνταξης δασικών χαρτών ή σε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες του αρ.13 του Ν.3889/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του αρ.7 του
  Ν.4164/2013 ρυθμίζονται με απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ. κατόπιν εισήγησης της Γενική Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΚΑ και της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψιν και την γνώμη της οικείας Δ/νσης Δασών.
  Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να προβλέπει προθεσμίες πέραν των 12
  μηνών συνολικά.»

 • 21 Σεπτεμβρίου 2013, 19:45 | Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

  Πιστεύω ότι με το νομοσχέδιο αυτό είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσει και το καθεστώς, αλλά και η διαδικασία αδειοδότησης των δασικών χωριών, που είναι προβληματική.
  Επειδή δεν είδα σχετική ρύθμιση σε κάποιο άρθρο, νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί.