Άρθρο 4 – Αναδασώσεις

1. Μετά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 38 του ν. 998/1979 προστίθεται νέα παράγραφος, οι δε παράγραφοι 2 και 3 αυτού αναριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως, ως εξής:
«Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση, των οποίων ενεκρίθη νομίμως η μεταβολή του προορισμού για την εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος με την έκδοση της οικείας νομικής πράξεως (ιδίως έγκριση επέμβασης, απόφαση καθορισμού λατομικής περιοχής, απόφαση έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου του άρθρου 47 ν. 3982/2011), σε περίπτωση απώλειας της δασικής τους βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας, που επισυνέβη μετά την έκδοση της ανωτέρω έγκρισης αλλά πριν από την έναρξη ή κατά τη διενέργεια των απαιτουμένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού εργασιών».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η αναδάσωση καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως. Μετά την κατά τα ανωτέρω άρση είναι δυνατή, στο άκρως απαραίτητο μέτρο και υπό την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων του νόμου, η διάθεση της έκτασης για την ικανοποίηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, η οποία άρχεται από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 11:00 | Ιωάννης Καραβελάκης

  Στο άρθρο 45
  Παράγραφος 3 εδάφιο 2
  Επειδή τα κοιτάσματα Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι χωροθετημένα από την φύση τα όποια έργα εκμετάλλευσης τους χωροθετούνται αναγκαστικά από τη θέση των κοιτασμάτων (εντός δάσους, δασικών εκτάσεων κλπ). Να προστεθεί στο δεύτερο εδάφιο ότι η γενική απαγόρευση δεν ισχύει και για τα έργα εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών.
  Παράγραφος 8
  Προβλέπεται εκτός της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επέμβαση. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης Ορυκτών Πρώτων Υλών οι ΑΕΠΟ που εκδίδονται επί των κατατιθεμένων ΜΠΕ ενέχουν θέση έγκριση επέμβασης και προβλέπεται αποκατάσταση της θιγόμενης περιοχής με αναδασώσεις εντόπιων ειδών. Επομένως ειδικά οι εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πρώτων Υλών έχουν να αναδασώσουν την διπλάσια επιφάνεια.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 10:47 | Μανώλης Μπαλτάς, ReDePlan AE Consultants

  Άρθρο 4, παρ. 2
  Προτείνεται προσθήκη παραγράφου στην αρχή της παρ. 2
  Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση εάν έχει υποβληθεί αίτημα παραχώρησης της χρήσης ή της κυριότητάς τους, με σκοπό τη μεταβολή του προορισμού τους για την εκπλήρωση σκοπού δημόσιου συμφέροντος ή για λόγους δημόσιας ωφέλειας υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) Η απώλεια της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας ή εκχέρσωσης έχει συντελεστεί σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της ως άνω αίτησης και η υπόψη έκταση δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  β) Ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης βάσει τελεσίδικης Πράξης Χαρακτηρισμού πριν την πυρκαγιά, παράνομη υλοτομία, εκχέρσωση, επιτρέπει τη μεταβολή του προορισμού της για την εκπλήρωση σκοπού δημόσιου συμφέροντος ή για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
  γ) Σύμφωνα με τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης πιστοποιείται αρμοδίως από τις δασικές υπηρεσίες ότι στη διαταραγμένη έκταση, λόγω αντικειμενικών συνθηκών (ανθρώπινες πιέσεις, γεωμορφολογία, διαβρώσεις, βραχώδεις καλύψεις, γεωλογική υδροπερατότητα, κ.τ.λ.), είναι αδύνατη η επίτευξη του σταδίου της τελικής φυτοκοινωνίας και η επιτυχία τεχνητών αναδασώσεων θεωρείται ανέφικτη (ΣτΕ 2971/2010, 2972/2010).
  ή
  Το έργο που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία, η εκτέλεση του έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική και η παρέλευση του απαιτούμενου για την πραγματοποίηση της αναδάσωσης χρονικού διαστήματος θα είχε ως συνέπεια τη ματαίωση του επιδιωκόμενου δημόσιου σκοπού ή της δημόσιας ωφέλειας (ΣτΕ 2474/2011).
  Στις ως άνω περιπτώσεις προς απόδειξη της εκπλήρωσης των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλλει αρμοδίως το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί γι’ αυτό το σκοπό και κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων.
  Πράξεις αναδάσωσης που ήδη έχουν κηρυχθεί στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ανακαλούνται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου Φορέα που συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 10:56 | Μανώλης Μπαλτάς, ReDePlan AE Consultants

  Άρθρο 4, παρ. 1
  Προτείνεται προσθήκη παραγράφου στο τέλος της παρ. 1
  Αντιστοίχως δεν κηρύσσεται αναδασωτέα δάσος ή δασική έκταση εάν έχει υποβληθεί αίτημα παραχώρησης της χρήσης ή της κυριότητάς τους, με σκοπό τη μεταβολή του προορισμού τους για την εκπλήρωση σκοπού δημόσιου συμφέροντος ή για λόγους δημόσιας ωφέλειας υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) Η απώλεια της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας ή εκχέρσωσης έχει συντελεστεί σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής της ως άνω αίτησης και η υπόψη έκταση δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  β) Ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης βάσει τελεσίδικης Πράξης Χαρακτηρισμού πριν την πυρκαγιά, παράνομη υλοτομία, εκχέρσωση, επιτρέπει τη μεταβολή του προορισμού της για την εκπλήρωση σκοπού δημόσιου συμφέροντος ή για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
  γ) Έχει συσταθεί, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ο Φορέας που αιτείται την ανάπτυξη έργου προς εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους δημόσιας ωφέλειας, το δε έργο υπάγεται σε ΟΣΑΑ ή σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ ή στις κατευθύνσεις των Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΓΠΣ, κ.τ.λ.
  Προς απόδειξη της εκπλήρωσης των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, ο ενδιαφερόμενος Φορέας υποβάλλει αρμοδίως το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί γι’ αυτό το σκοπό καθώς και κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων.
  Πράξεις αναδάσωσης που ήδη έχουν κηρυχθεί στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, ανακαλούνται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου Φορέα που συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα.

 • Με πρόσχημα τη διευκόλυνση των επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας παραδίδουν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις βορά στις ορέξεις πάσης φύσεως επενδυτών.
  Εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(ΕΚ)ζήτησε την 30ετή απαγόρευση της δόμησης στα καμένα στο ψήφισμα του για τη δασική προστασία και την προσαρμογή των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής (Μάιος 2011).
  Το ψήφισμα είναι διαθέσιμο εδώ:
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0226+0+DOC+PDF+V0//EL

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 11:05 | Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Προεδρος ΠΑΚΟΕ

  ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Διευρύνεται η δυνατότητα που δόθηκε το 2011 για οικοδόμηση ποσοστού έως 10% μιας δασικής έκτασης για τη δημιουργία συμπληρωματικών σε μια ξενοδοχειακή μονάδα εγκαταστάσεων. Πλέον επιτρέπεται η ανέγερση «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» , σε δημόσια και ιδιωτικά δάση, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 49 του σχεδίου νόμου μπορεί να περιλαμβάνουν ως και γήπεδα γκολφ και εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας. Η οικοδόμηση τουριστικών χωριών επιτρέπεται και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, εκτός αν απαγορεύεται από τα σχέδια διαχείρισής τους, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων απαιτείται ειδική προς τούτο περιβαλλοντική μελέτη (άρθρο 49, §7). Τέλος επιτρέπεται η δημιουργία μέσα σε δάση τελεφερίκ και παρεμφερών υποδομών, καθώς και βιοτεχνίες γεωργικών προϊόντων, τυροκομεία, σφαγεία, μονάδες υδατοκαλλιέργειας εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων, απορριμμάτων, μπάζων, υδατοδρόμια, κατασκηνώσεις για παιδιά άπορων ή πολύτεκνων οικογενειών (άρθρο 50), διάνοιξη οδών σύμφωνα με τους όρους της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου (άρθρο 48, §1) κ.α
  Το σχέδιο νόμου «Δασικά Οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» δόθηκε στις 19/9 από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση για οκτώ ημέρες. Εκτός από την κατάργηση όλων των προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας για 19 εκατ. στρέμματα των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πλήθος νέων διατάξεων. Το παραπάνω Νομοσχέδιο που προβλέπει την εξαφάνιση και αυτών των λίγων δασικών εκτάσεων που παρέμειναν σε αυτή την δοκιμαζόμενη χώρα. Διαβάζοντας τέτοια Νομοσχέδια αναρωτιόμαστε εάν η χώρα δοκιμάζεται περισσότερο από τους πολιτικούς της ή από τη μνημονιακή Τρόϊκα…
  Όσοι, λοιπόν, έχετε μέσα στο κτήμα σας αραιά δάση, ασκεπείς εκτάσεις, ξέφωτα που περιβάλλονται από δάση, υγρότοπους, τμήματα χαμηλής βλάστησης γεμάτες ελληνικά βότανα ( θυμάρι, ρίγανη κ.α.) μην ανησυχείτε : το Υπουργείο σας επιτρέπει να τα εκμεταλλευτείτε.
  Έτσι μπορείτε να χτίσετε το δικό σας ξενοδοχείο καταστρέφοντας και το τελευταίο χαμηλής βλάστησης δάσος με βότανα, ρίγανη, θυμάρι, αρωματικά φυτά… Επίσης, θα διώξετε μακριά τις ενοχλητικές μέλισσες που τρυγούν τα φυτά αυτά που είναι πολύ διαδεδομένα στην Ελλάδα και αποτελούν το 15% περίπου της χαμηλής βλάστησης που συναντάμε κυρίως στις Κυκλάδες, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Και όλα αυτά νόμιμα.
  Εάν δε έχετε έκταση μεγαλύτερη από 3.000 στρέμματα ,μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για αθλητικές χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, έτσι ώστε να «φαγωθούν» πιο γρήγορα και οι τελευταίες δασικές εκτάσεις θαμνώδους φρυγανικής μορφής, στις οποίες παρατηρούνται κοινά και άλλα ενδημικά είδη. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ερπετών, τα αρπακτικά πουλιά τρέφονται καθημερινά από τα φυτά που υπάρχουν στα φρύγανα τα οποία εκτός από την ομορφιά τους είναι πολύ χρήσιμα σαν αρωματικά, φαρμακευτικά, καλλυντικά αλλά κυρίως είναι άριστη τροφή μελισσών…

  – Μέχρι σήμερα, η εταιρεία που εκμεταλλευόταν μια δασική περιοχή για εξόρυξη(μεταλλεία- λατομεία) έπρεπε να καταβάλλει αντάλλαγμα χρήσης ίσο με την επιφάνεια που εκμεταλλευόταν. Πλέον, το υπουργείο προτείνει το αντάλλαγμα να αφορά την επέμβαση μόνο στην επιφάνεια του εδάφους (άρθρο 52, §2), διευκολύνοντας οικονομικά τις υπόγειες εκμεταλλεύσεις.
  – Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ επιτρέπεται η συγκέντρωση πλήθους «ανεπιθύμητων» χρήσεων, όπως συστήματα ανακύκλωσης μπάζων, κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, ακόμα και οι σκαπτικές εργασίες για την ανεύρεση θησαυρού (άρθρο 57. §3) και η κατασκευή οχυρωματικών έργων από το υπουργείο Άμυνας(άρθρο 55, §1).
  – Καταργούνται, ως μη αποτελεσματικές, οι δευτεροβάθμιες επιτροπές δασικών αμφισβητήσεων.
  – Απαλείφονται οι Κυκλάδες από τις περιοχές στις οποίες δεν ίσχυε το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου, όπως υπέδειξε πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου.
  – Δίνεται η δυνατότητα άρσης μιας αναδάσωσης, όταν κριθεί ότι ο σκοπός της έχει επιτευχθεί, προκειμένου η δασική έκταση να μπορεί να «αξιοποιηθεί».
  – Καθιερώνεται μια προσωρινή διαδικασία για την επίλυση διαφορών και αμφισβητήσεων, μέχρι την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.
  – Δε θα χαρακτηρίζονται αναδασωτέες οι δασικές περιοχές για τις οποίες είχε δοθεί έγκριση επέμβασης πριν καούν από πυρκαγιά. Έτσι θα τερματιστεί ένας συνηθισμένος τρόπος «μπλοκαρίσματος» ενός έργου σε δασική περιοχή.
  – Με μια μάλλον άτυχη ρύθμιση, το υπουργείο «κλείνει το μάτι» σε πολίτες που έλαβαν κληροτεμάχια ακίνητα δασικού χαρακτήρα μετά το 1975 και δεν μπορούσαν να τα οικοδομήσουν. Όπως αναφέρεται, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση… κατά τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή το νωρίτερο σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
  Έτσι, με δύο λόγια, ψηφίζοντας το Σχέδιο Νόμου η Πολιτεία θα καταφέρει :
  – Να αφανίσει τα χαμηλής βλάστησης φρύγανα που αποτελούν
  οικότοπο σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
  – Να διώξει τις «ενοχλητικές» μέλισσες από τις περιοχές αυτές.
  – Να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, να ξεκινήσει με θαλασσοδάνεια την όποια επένδυση.
  Τέλος το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο στην συνολική προώθηση ενός τέτοιου Νομοσχεδίου.
  27/9/2013

 • 27 Σεπτεμβρίου 2013, 08:01 | Δημήτριος Γιαννιός (Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής Αγίου Στεφάνου)

  Η παράγραφος 3 προτείνεται ν’ αντικατασταθεί ως εξής:

  3) Άρθρο 44, παράγραφος 4 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), προτείνεται ν’ αντικατασταθεί ως εξής:

  «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, η οποία άρχεται από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Για τις περιοχές του στοιχείου ζ της παραγράφου 4.6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, τυχόν πράξεις της Διοίκησης περί υπαγωγής στη Δασική Νομοθεσία, που εκδόθηκαν κατά το χρόνο ισχύος των αποφάσεων οριοθέτησής των, αίρονται αυτοδικαίως ως προς αυτές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεχίζουν να έχουν ισχύ μόνο για το τυχόν εκτός των περιοχών αυτών τμήμα».

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 19:32 | Εξωραϊστικός σύλλογος «Πρόοδος» Άνοιξης Αττικής

  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  «ΠΡΟΟΔΟΣ»
  ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Τ.Κ. 145 69
  Άνοιξη, 26/9/2013

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ Σ/Ν:
  «Δασικά οικοσυστήματα : Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης»
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Σ/Ν αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, η οποία άρχεται από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Για τις περιοχές του στοιχείου ζ της παραγράφου 4.6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, τυχόν πράξεις της Διοίκησης περί υπαγωγής στη Δασική Νομοθεσία, που εκδόθηκαν κατά το χρόνο ισχύος των αποφάσεων οριοθέτησής των, αίρονται αυτοδικαίως ως προς αυτές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεχίζουν να έχουν ισχύ μόνο για το τυχόν, εκτός των περιοχών αυτών, τμήμα.

  Για το ΔΣ,

  Ο Πρόεδρος

  ΛΕΩΝ. Μ. ΡΟΜΠΟΣ

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 16:26 | ΠΑΠΑΓΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Σε συνέχεια των όσων αναφέρθησαν στις γενικές παρατηρήσεις στο άρθρο 1, προτείνονται οι εξής αλλαγές στο άρθρο 4.
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Σ/Ν αντικαθίσταται ως ακολούθως:

  3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση χορηγείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, η οποία άρχεται από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Για τις περιοχές του στοιχείου ζ της παραγράφου 4.6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, τυχόν πράξεις της Διοίκησης περί υπαγωγής στη Δασική Νομοθεσία, που εκδόθηκαν κατά το χρόνο ισχύος των αποφάσεων οριοθέτησής των, αίρονται αυτοδικαίως ως προς αυτές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνεχίζουν να έχουν ισχύ μόνο για το τυχόν εκτός των περιοχών αυτών τμήμα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 15:23 | Γεωργία Ξυλούρη

  Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή παράγραφος για τις αναδασωτέες εκτάσεις του παρελθόντος (εικοσαετίας και παραπάνω) όπου είναι αποτυπωμένες σε χάρτη με κλίμακα 1:50.000 και ουσιαστικά στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ισχύς της αναδασωτέας έκτασης πέραν του οποίου η δασική υπηρεσία θα πρέπει να προχωρεί σε άρση αυτής. Προτείνουμε μετά την παρέλευση εικοσαετίας.
  Για τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για τη δημιουργία διαφόρων πάρκων (και όχι λόγω εκχέρσωσης ή πυρκαγιάς) τα οποία ουδέποτε υλοποιήθηκαν προτείνουμε να προβλέπεται μετά την παρέλευση εικοσαετίας να γίνεται άρση της αναδάσωσης.
  Η διατύπωση στις δύο παραπάνω προτάσεις δική σας…..

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 12:02 | LEYTERHS

  Στην παρ. 1 του άρθρου4 όπως προτείνεται να προστεθεί,αγνοείται η παρ. 9 άρθου 45 ν.998/79.Επιβάλλεται η αναδιατύπωση της , ούτως ώστε να προστεθεί μετά την λέξη «ενεκρίθη» η διατύπωση «επέμβαση στα πλάισια του ν.998/79, έστω και εκ τών υστέρων, τηρουμένων των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεών του». Στην παρ. 2 η διατύπωση » με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως» αποδυναμώνει πλήρως την συνταγματική επιταγή άρθρου 117 παρ. 3 του Συντ/τος και πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να διασφαλίζεται ότι η έκταση επιστρέφει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΑΣΟΚΑΛΥΨΗΣ. Στην παρ. 3, η διατύπωση «ανακαλείται» πρέπει να συμπληρωθεί σε «ανακαλείται ή τροποποιείται» και η διατύπωση «εισήγηση της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας» πρέπει να αντικατασταθεί σε, » εισήγηση θετική ή αρνητική του οικείου Δασάρχου». Αφού δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης , ο ακυρωτικός έλεγχος , πρέπει να δίνεται και στις περιπτώσεις που ο Γ.Γ.Περιφέρειας , απορρίπτει το αίτημα των πολιτών.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 09:16 | Μαργαρίτα Αριανούτσου, Καθηγήτρια Οικολογίας ΕΚΠΑ

  1. Δεν είδα να λαμβάνεται προληπτική μέριμνα για τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στην αναδάσωση, ώστε να μην είναι ξενικά, όπως πολύ συχνά έχει γίνει στο παρελθόν ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές

  2. Θεωρώ απαραίτητο να αναφέρεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου δεν επιτρέπεται άρση της απόφασης «αναδάσωσης», δεδομένου ότι κάθε τύπος βλάστησης συγκροτείται από είδη με διαφορετικούς βιολογικούς ρυθμούς πχ θερμόβια πεύκα έναντι θαμνώνων ή δάση ορεινών κωνοφόρων

  3. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η έννοια της αναδάσωσης δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε τεχνητή αναδάσωση αλλά μπορεί να παραπέμπει και σε φυσική αναγέννηση

  Τέλος, αναρωτιέμαι αν ο όρος «δημόσιο» στην παρακάτω παράγραφο θα έπρεπε να είναι «εθνικό», δεδομένου ότι ο κίνδυνος αποχαρακτηρισμού δάσους ή δασικής έκτασης είναι με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερος

  Δεν κηρύσσεται αναδασωτέο δάσος ή δασική έκταση, των οποίων ενεκρίθη νομίμως η μεταβολή του προορισμού για την εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος με την έκδοση της οικείας νομικής πράξεως (ιδίως έγκριση επέμβασης, απόφαση καθορισμού λατομικής περιοχής, απόφαση έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου του άρθρου 47 ν. 3982/2011), σε περίπτωση απώλειας της δασικής τους βλάστησης λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας, που επισυνέβη μετά την έκδοση της ανωτέρω έγκρισης αλλά πριν από την έναρξη ή κατά τη διενέργεια των απαιτουμένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού εργασιών».

 • 26 Σεπτεμβρίου 2013, 08:58 | Γιώργος Κ.

  Κατά την άποψή μου η κήρυξη αναδάσωσης πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει καταστροφή της δασικής βλάστησης ή παράνομη μεταβολή της χρήσης μιας δασικού χαρακτήρα έκτασης. Απλώς στην περίπτωση που προϋπάρχει της καταστροφής νόμιμη έγκριση αλλαγής χρήσης ή επέμβασης η οποία δεν έχει επιτελεστεί, η κήρυξη της αναδάσωσης δεν θα αποτελεί λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης της νόμιμης αυτής αλλαγής χρήσης ή επέμβασης, δεδομένου ότι η κήρυξη αναδάσωσης είναι μία διοικητική πράξη που στόχο έχει την προστασία της δασικού χαρακτήρα έκτασης από το ενδεχόμενο παράνομης μεταβολής του προορισμού της. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, στην απόφαση κήρυξης της αναδάσωσης θα καθορίζεται ρητά ότι ή αναδάσωση θα γίνεται αποκλειστικά με φυσική αναγέννηση και όχι τεχνητά.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 11:47 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ:
  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η αναδάσωση καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως. Μετά την κατά τα ανωτέρω άρση είναι δυνατή, στο άκρως απαραίτητο μέτρο και υπό την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων του νόμου, η διάθεση της έκτασης για την ικανοποίηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος».
  Εντός ενός μηνός από την δημοσίευση της κατά τα ανωτέρω άρσης, η αρμόδια δασική υπηρεσία θα πρέπει να προβεί σε πράξη χαρακτηρισμού της ίδιας έκτασης.

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΤΑΣΗ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998/79

 • 25 Σεπτεμβρίου 2013, 10:09 | Παναγιώτης Αγγελόπουλος

  Νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα με τις γνωμοδοτήσεις των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών στις περιπτώσεις των άρσεων αναδασωτέων(αρ.36 του Ν.3698/2008). Σε κάποιες περιπτώσεις παρότι υπάρχει θετική εισήγηση από την αρμόδια Δασική Αρχή, Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, εντούτοις η Α’ ΕΕΔΑ γνωμοδοτεί αρνητικά χωρίς να προβλέπεται κανένα παραπέρα ένδικο μέσο στο παραπάνω άρθρο του Ν.3698/2008. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, αφού με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται η Β’ ΕΕΔΑ.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2013, 10:13 | Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Παρ.3: Να διατυπωθεί σαφέστερα το «μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας». Προτείνεται να τροποποιηθεί σε «μετά από θετική εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας».

 • 20 Σεπτεμβρίου 2013, 22:35 | Χρύσα Γρηγοριάδου

  Στην παράγραφο που προστίθεται στο άρθρο 38 του ν. 998/1979 περί αναδασώσεως θα έπρεπε να διαχωριστεί η δασική περιοχή η οποία νομίμως θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις εγκρίσεις που έχουν προηγηθεί της πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας από την δασική περιοχή που δεν θα είχε υποστεί ζημιά από την νόμιμη νέα χρήση της περιοχής. Αν δηλαδή ήταν να κοπούν π.χ. 80 δέντρα κι η πυρκαγιά ή η παράνομη υλοτομία έχουν καταστρέψει 1000, δεν θα γίνει προσπάθεια ‘αντικατάστασής’ τους;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2013, 09:27 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  παρ.2: «Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η αναδάσωση καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως…»
  Πολύ σωστά, κάποτε πρέπει να αίρονται οι αναδασωτέες, καθώς είναι ένα προσωρινό μέτρο προστασίας. Είναι γνωστό όμως από τη δασική οικολογία ότι το δάσος έχει διάφορα στάδια ανάπτυξης: νεοφυτεία-> πυκνοφυτεία-> κορμίδια-> ώριμη συστάδα. Άρα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ανάκτηση της δασικής μορφής πραγματοποιήθηκε 1-2 χρόνια μετά από την καταστροφή, καθώς και η νεοφυτεία επιστημονικά θεωρείται δάσος. Η νομική διατύπωση λοιπόν πρέπει να είναι σαφής και -κατά τη γνώμη μας- να περιέχει ένα ελάχιστο δεσμευτικό χρονικό διάστημα ισχύος της αναδασωτέας, πχ 10 έτη.