Άρθρο 13 – Παραχωρήσεις ακινήτων

Μετά το άρθρο 237 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται άρθρο 237Α, που έχει ως εξής:

«Άρθρο 237Α
Παραχωρήσεις ακινήτων
1. «Κτίρια ,εγκαταστάσεις και υποδομές, ιδίως Δασικά κτίρια, Δασοφυλάκεια, Πυροφυλάκεια, Αποθήκες, Υδατοδεξαμενές, Φυτώρια, Εργοστάσια Ξυλείας, Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί, ορειβατικά καταλύματα, ξύλινα λυόμενα οικήματα κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων που αποτελούσαν περιουσία των καταργηθέντων με το άρθρο 36 του ν. 2218/1994 ταμείων γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών των νομών και μη μεταγραφέντων κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του παραπάνω νόμου, που χρησιμοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες, ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τα μισθωμένα από αυτό κτίρια, και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τα παραπάνω ακίνητα καθώς και τα κτίρια και γενικά οι υποδομές που ανεγέρθηκαν εντός δασών, δασικών εκτάσεων και δημοσίων γαιών των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, και παραδόθηκαν στις δασικές υπηρεσίες λόγω εκπλήρωσης του σκοπού της επέμβασης, αν δεν είναι αναγκαία στις Δασικές Υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούν :
α) επιτρέπεται να παραχωρούνται, κατά χρήση για ορισμένο χρόνο, δωρεάν προς το Δημόσιο ή προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή κατόπιν ανταλλάγματος, σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκπληρούν κοινωφελή ή μη σκοπό. Η διαχείριση των παραχωρούμενων ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί των χρήσεων γης και των όρων δόμησης κειμένων πολεοδομικών διατάξεων, εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης.
β) Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών.
γ) Στη σχετική απόφαση καθορίζεται το τίμημα, ο σκοπός της παραχώρησης και μπορεί να τίθενται όροι, η μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής».

  • 29 Σεπτεμβρίου 2013, 00:10 | Ασδφ

    Η προτεινομενη διαταξη προσπερνα με μεγαλη ευκολια το γεγονος οτι τα περισσοτερα απο τα αναφερομενα κτιρια στερουνται αδειας οικοδομης….

  • 28 Σεπτεμβρίου 2013, 23:25 | Ασδφ

    Η προτεινομενη διαταξη προσπερνα με μεγαλη ευκολια το γεγονος οτι τα περισσοτερα απο τα αναφερομενα κτιρια στερουνται αδειας οικοδομης