Άρθρο 29: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κατισχύει των γενικών πολεοδομικών διατάξεων του ν. 4067/2012 των αντίστοιχων γενικών δομητικού (δομικού) χαρακτήρα διατάξεων, καθώς και των γενικών και ειδικών χωροταξικής αρμοδιότητας διατάξεων εκτός από εκείνες των :
α. Ειδικών διαταγμάτων.
β. Πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις, όπως ΑμεΑ, νοσοκομεία, στρατιωτικές και συναφείς με αυτές εγκαταστάσεις, διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικού και μουσειακού χαρακτήρα χώροι.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης συναφών με τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν ΚΔΕΠΑΠ (Αποφάσεις Περιφερειάρχη, Δημοτικών Συμβουλίων).
3. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύει να ισχύει η με αριθμ. 1/09.09.2009 του Κ.Υ.Σ.Ε.Α. και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
4. Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και υπό την προϋπόθεση δημοσίευσης σε ΦΕΚ της Κ.Υ.Α. των Τ.Π., Οδηγιών και Προτύπων εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, όλες οι υπηρεσίες Π.Σ.Ε.Α. υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα υπάρχοντα σχέδια και προγράμματά τους, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
Τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή των παραπάνω, επιλύονται μετά από γνωμοδότηση των συναρμοδίων υπουργείων και υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.

  • 29 Απριλίου 2014, 12:38 | Ηρακλής Πυργιανάκης

    Το θέμα αφορά διώξεις εις βάρος μηχανικών και ιδιοκτητών κτιρίων από υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υπογράψει προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν κτίρια που είχαν οικοδομική άδεια, αλλά έκαναν και υπερβάσεις της άδειας.
    Η διατύπωση που μπορεί να λύσει το πρόβλημα είναι προσθήκη στο άρθρο 25 παρ. 4 του Ν.4178/2013 ΦΕΚ 174/ 08-08-2013.
    Συγκεκριμένα το άρθρο 25 παρ.4 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
    «Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις και για υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υπογραφεί για ηλεκτροδότηση κτιρίων, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Οργάνου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»