Άρθρο 03: Προϋποθέσεις Παρεχόμενης Ασφάλειας των Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

1. Οι ΚΔΕΠΑ σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάσει κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να παρέχουν προστασία και ασφαλή παραμονή εύλογης (επαρκούς) διάρκειας (ως απόκριση έναντι κινδύνων), πρωτίστως από καταρρέοντα στοιχεία (ερείπια) υπερκείμενων ή όμορων κατασκευών εξαιτίας προσβολής αυτών από συμβατικά όπλα, ένοπλη τρομοκρατική ενέργεια ή με βιολογικές ή και με χημικές ουσίες (ειδικές απαιτήσεις προστασίας), καθώς και από κάθε άλλη καταστροφή που έχει δημιουργήσει συνθήκες κατάστασης έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, σε πληθυσμιακές ομάδες των οποίων οι περιοχές ή/και οι κατοικίες τους προσβλήθηκαν και αχρηστεύθηκαν κυρίως σε αστικές και περιαστικές ζώνες.
2. Ο σχεδιασμός των ΚΔΕΠΠ, πρέπει να προβλέπει επιπλέον και την ασφάλεια των χώρων αυτών έναντι κλοπής, ενώ δεν απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση η λήψη πρόσθετων υποχρεωτικών μέτρων προστασίας από ραδιενεργό, βιολογική και χημική προσβολή.

3. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πρόσθετα μέτρα είναι δυνατό να προσφέρουν προστασία και από ραδιενεργά κατάλοιπα, όπως στην περίπτωση των Κατασκευών Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ειδικού Σκοπού (Κ.Δ.Ε.Π.Ε.Σ.).

4. Οι προδιαγραφές του σχεδιασμού των ΚΔΕΠΑΠ του δομικού συστήματος πρέπει να καλύπτουν :

α. την πρόσθετη επιφόρτιση λόγω κατάρρευσης από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως πολεμική προσβολή, σεισμό) της υπερκείμενης ή όμορης κτιριακής κατασκευής, που θα καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

β. την ειδική δράση των συμβατικών όπλων σχεδιασμού, η οποία δεν καθορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος νόμου, δεδομένου ότι με την παρ. 4α του παρόντος άρθρου καλύπτεται ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό προστασίας και ασφάλειας.

5. Σε περιπτώσεις αιφνίδιας ή τεκμηριωμένα επικείμενης ή εξελισσόμενης καταστροφικής απειλής και κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η οργανωμένη και ταχεία απομάκρυνση των πολιτών από συγκεκριμένες περιοχές θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και εντάσσεται στις δράσεις πολιτικής προστασίας και πολιτικής άμυνας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη διαχείριση αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καταρχάς εκφράζει την ικανοποίησή της που στα άρθρα 11 και 18 έχουν περιληφθεί πρόνοιες για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, στη βάση αυτών των προνοιών αλλά και των υπαγορεύσεων του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες – που έχει επικυρωθεί από το ελληνικό κράτος με τον ν. 4074/2012, γεγονός που σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της – στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

  «1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:

  α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,

  β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης……[…]».

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 να προστεθεί σημείο γ) ως ακολούθως:

  «4. Οι προδιαγραφές του σχεδιασμού των ΚΔΕΠΑΠ του δομικού συστήματος πρέπει να καλύπτουν:

  [………..]

  γ. την προστασία και ασφαλή πρόσβαση και παραμονή σε αυτούς ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα εν γένει».

 • 6 Μαΐου 2014, 18:12 | ΤΑΚΗΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ

  Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν πρόσθετα μέτρα που θα προσφέρουν προστασία από ραδιενεργά κατάλοιπα που είναι και ο πλέον προφανής κίνδυνος.