Άρθρο 17 – Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ορίζονται από αυτόν, καταργείται.