Άρθρο 08 – (άρθρο 7 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Αλληλεπιδράσεις χερσαίου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

1. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας, λαμβάνει υπόψη του τους στόχους και τις αρχές που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, της Σύμβασης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 3, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αποσκοπείται η προώθηση της συνοχής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με τον χωροταξικό σχεδιασμό του χερσαίου χώρου, καθώς και με άλλα διαχειριστικά σχέδια και προγράμματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, όπως του ν.3983/2011, του ν.3937/2011, της υπ. αριθ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ. αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συμβάσεων και συμφωνιών, στις οποίες είναι η Ελληνική Επικράτεια είναι Συμβαλλόμενο Μέρος.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:57 | Λένα

  O ΘΧΣ απλώς «θα λαμβάνει υπόψη» τους στόχους και τις αρχές του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου κλπ;Μήπως θα ήταν προτιμότερη η διατύπωση «θα εναρμονίζεται» ή κάποια άλλη που να ενδυναμώνει τη σύνδεση του ΘΧΣ με τις αντίστοιχες πολιτικές και χώρους;
  Επίσης δεν υπάρχει λόγος αναφοράς σε συγκεκριμένα νομοθετήματα (ν.3983/2011, του ν.3937/2011… Αρκεί η γενική αναφορά στην κείμενη νομοθεσία.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:19 | Λένα

  O ΘΧΣ απλώς «θα λαμβάνει υπόψη» τους στόχους και τις αρχές του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου κλπ;Μήπως θα ήταν προτιμότερη η διατύπωση «θα εναρμονίζεται» ή κάποια άλλη που να ενδυναμώνει τη σύνδεση του ΘΧΣ με τις αντίστοιχες πολιτικές και χώρους;

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:48 | ΣΕΠΟΧ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΥΡΑ

  Άρθρο 8
  Οι αρχές και οι στόχοι του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, δεν αφορούν μόνο στην αλληλεπίδραση ξηράς-θάλασσας, αλλά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να διαγραφεί το «διαχειριστικά σχέδια και προγράμματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, όπως του ν.3983/2011, του ν.3937/2011, της υπ. αριθ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ. αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης», γιατί αν παραμείνει αυτή η αναφορά , δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι ο ΘΧΣ περιορίζεται μόνο σε ότι αφορά την εν λόγω νομοθεσία.
  Με εναλλακτική πρόταση να διευκρινιστεί το άρθρο αυτό.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 09:48 | anna

  Οι στόχοι και οι αρχές του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, δεν αφορούν μόνο στην αλληλεπίδραση ξηράς-θάλασσας, αλλά στην ολική προσέγγιση διαχείρισης του παράκτιου χώρου.

  Θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά σε «διαχειριστικά σχέδια και προγράμματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, όπως του ν.3983/2011, του ν.3937/2011, της υπ. αριθ. 33318/3028/1998 κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ. αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης», διότι ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν μπορεί μονομερώς να περιορίζεται και ο νόμος να αποδίδει βαρύτητα σε μέρος διαχειριστικών προγραμμάτων. Χρειάζεται ανάλογη διατύπωση με αυτή του έως σήμερα χωρικού σχεδιασμού.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:46 | Ηλίας Μπεριάτος

  Πρόταση για Αναδιατύπωση της παρ 2 του άρθρου 8:

  2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 3, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αποσκοπείται η προώθηση της συνοχής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με τον χωροταξικό σχεδιασμό του χερσαίου χώρου, καθώς και με άλλα διαχειριστικά σχέδια και προγράμματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας καθώς και στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συμβάσεων και συμφωνιών, στις οποίες είναι η Ελληνική Δημοκρατία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ( Διεγράφησαν τρείς σειρές με αριθμούς υπ αποφάσεων ενώ στην τελευταία σειρά η λέξη δημοκρατία αντικατέστησε την λέξη επικράτεια)

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:21 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ1
  Προτείνεται να ληφθεί κι εδώ υπόψη η παρατήρηση που σημειώθηκε για άρθρο 7.2α

  Επί της παρ2
  Προτείνεται να ληφθεί κι εδώ υπόψη η παρατήρηση που σημειώθηκε για άρθρο 7.2γ

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:36 | Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  2. Η συνοχή του ΘΧΣ με τον χωροταξικό σχεδιασμό του χερσαίου χώρου θα προωθηθεί καλύτερα μέσω ενός ενιαίου πλαισίου χωρικού σχεδιασμού, όπου θα διερευνώνται ταυτόχρονα τα ζητήματα του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου.

 • Σχόλιο: στο σημείο 1 να προστεθεί ότι θα λαμβάνει υπόψη και τις προβλέψεις των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής.