Άρθρο 05 – (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

1. Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις θαλάσσιες περιοχές και παράκτιες ζώνες, εφαρμόζοντας μία προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα, σύμφωνα και με τις αρχές της αειφορίας.
2. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών, των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, της βιώσιμης εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:50 | ΣΕΠΟΧ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΥΡΑ

  Άρθρο 5
  Αρχές και στόχοι
  (άρθρο 5 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)
  Αρχές και Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
  Προτείνεται η κάτωθι διατύπωση:
  1.Κύριος στόχος του ΘΧΣ είναι η στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιου και παράκτιου χώρου μέσα από την σύνθεση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών οικολογικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικοσυστημική προσέγγιση και γενικότερα τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης.
  2. Ειδικότερα ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στοχεύει στην ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο όπως είναι οι μεταφορές και η ναυτιλία, ο ενεργειακός τομέας, η εξόρυξη πρώτων υλών, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός κ.ά. καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της υποθαλάσσιας /ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την αρμονική συνύπαρξη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων και διασφαλίζει την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 09:32 | anna

  Να λαμβάνονται υπόψη όλες οι Εθνικές Στρατηγικές (κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα κ.λ.π.)

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:25 | Ηλίας Μπεριάτος

  Σχόλιο για όλα τα άρθρα:
  Σχερικά με τη μορφή του κειμένου :
  Χρειάζονται πιο απλές, σαφείς και κατανοητές διατυπώσεις και όχι επαναλαμβανόμενες εκφράσεις που θα δυσκολέψουν τον αυριανό εφαρμοστή του νόμου.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:33 | Ηλίας Μπεριάτος

  Άρθρο 5
  Πρόταση αναδιατύπωσης του άρθρου:

  Αρχές και Στόχοι
  1. Κύριος στόχος του ΘΧΣ είναι η στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιου και παράκτιου χώρου μέσα από την σύνθεση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικοσυστημική προσέγγιση και γενικότερα τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης.
  2. Ειδικότερα ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στοχεύει στην ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο όπως είναι οι μεταφορές και η ναυτιλία, ο ενεργειακός τομέας, η εξόρυξη πρώτων υλών, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός κ.ά. καθώς και στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της υποθαλάσσιας /ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει την αρμονική συνύπαρξη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων και διασφαλίζει την ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:32 | Αλεξάκης Γιώργος

  στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 αναφέρεται ότι «ο ΘΧΣ … θαλάσσιες περιοχές και παράκτιες ζώνες». Στο παρών κείμενο είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ότι ‘οι παράκτιες ζώνες’ ανήκουν στη σφαίρα σχεδιασμού του ΘΧΣ. Είναι αληθές ;;;
  Η Παράκτια Ζώνη (όπως κι αν ορίζεται) είναι χώρος εφαρμογής του (LAND) Εδαφικού Σχεδιασμού ή του Θαλάσσιου Σχεδιασμού (MARITIME) ;;;;
  Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί απαραίτητα.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:17 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 1:
  Θα πρέπει να γίνει σαφές, δηλαδή να περιγραφεί με σαφήνεια σε ποιες ακριβώς περιβαλλοντικές παραμέτρους αναφέρεται το εν λόγω άρθρο, δεδομένου ότι αναφέρεται ειδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον (τριών διαστάσεων, δυναμικό, και πολλαπλών στοιχείων: στήλης νερού-επιφάνειας βυθού- θαλάσσιου υπεδάφους και ζώντων οργανισμών)
  Επί της παρ 2:
  Πριν από «των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα», προτείνεται να προστεθεί «κάθε δυνατής και ενδεχόμενης χρήσης στις θαλάσσιες-παράκτιες περιοχές» όπως των ενεργειακών τομέων στη θάλασσα, των θαλάσσιων μεταφορών, των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού,της βιώσιμης εξόρυξης πρώτων υλών
  και έπειτα από «της ανθεκτικότητας» να προστεθεί «και της «προσαρμογής» στην κλιματική αλλαγή.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:26 | Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  2. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλλει…περιλαμβανομένης και της τρωτότητας της ακτής στην διάβρωση από ανθρωπογενή και κλιματικά αίτια.

 • Σχ. 1.
  Η επιτυχια του ΘΧΣ περνά πρωτίστως από την αποδοχή, της τοπικής κοινωνίας.
  Όποιες διατάξεις, υποχρεώσεις, και μέτρα παρθούν, θα καταλήξουν μακροπρόθεσμα σε αποτυχία χωρίς την εμπλοκή και συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας. Ξεκινώντας από τους πρώτους ενδιαφερόμενους γνώστες της θάλασσας και τις παράκτιες ζώνες της περιοχή τους, οι αλιείς. Ο φορέας διαχείρισης, πρέπει να αντιπροσωπεύει όλη την κοινωνία, και αυτός να συνδέεται με τον περιφερειακό, και εθνικό. Τρεις κρίκοι, που ο πρώτος μεταφέρει τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στο δεύτερο, και ο δεύτερος στον τρίτο για μια η τοπική απάντηση η εθνική. Έτσι όλοι θα νιώσουν ότι τους αφορά και ή αποτυχία δεν θα είναι του ανώτερου, αλλά όλων. Ποιος ξέρει καλυτέρα από τους κατοίκους της κάθε περιοχής, ποιος ρυπαίνει, ποιος παρανομεί στην αλιεία, και ποιος έχει όφελος να μην πετύχει τίποτα;

  Σχ. 2.
  Ο ΘΧΣ, πρεπει να βασιστεί στην επιτυχία των κρατών μελών, στην εμπειρια τους αποφεύγοντας τα λάθη τους. Δεν πρέπει τώρα εμείς να ξανά εφεύρουμε το ηλεκτρικό ρεύμα.
  Χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένους επιστήμονες, με αποτελέσματα υπαρκτά, οι οποίοι ξεπέρασαν ίσως σοβαρότερες αντιδράσεις από το τοπική τους κοινωνία, αλλά κατάφεραν να κάνουν δεκτή την δημιουργία στην περιοχή τους ΜΙΑΣ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. (Θ.Π.Π. aire marine protégée, marine protect area).
  Η οποία απαντά στην ανάγκη προστασίας της θάλασσα μας, μέσα από μια βιώσιμη ανάπτυξη, της κοινωνίας. Οι πρώτοι κερδισμένοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς. Ο καθένας μέσα από την επιτυχία μιας Θ.Π.Π. βρίσκει όφελος. Δεν υπάρχουν χαμένοι. Οι αλιείς έχουν ένα σίγουρο μέλλον, ο τουρισμός ανταποκρίνεται θετικά, (ένα ψάρι νεκρό προσφέρει σ’ έναν, αλλά ένα ζωντανό προσφέρει σε όλους).
  Τι άλλο έχει αποδείξει πόσο χρήσιμο είναι στην τοπική κοινωνία;
  Όπου ιδρύθηκαν, σε όλα τα μεσογειακά κράτη μέλη και μη μέλη της Ε.Ε. μετά από διαφορές δυσκολίες στο ξεκίνημα κατέληξαν σε απόλυτη επιτυχία. Ας χρησιμοποιήσουμε την εμπορεία τους για να μην χάσουμε χρόνο και χρήμα.
  Μια Θ.Π.Π. συνεισφέρει στην ανάπτυξη και προστασία του οικοσυστήματος, με πρώτους κερδισμένους τους επαγγελματίες αλιείς, την διατήρηση και ανάπτυξη της ποιότητας του οικοσυστήματος, με αποδέκτη τον καθένα μας, την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όλων των περιοχών, με την δημιουργία ενός δικτύου στο Αιγαίο μας, προστατεύοντας το οικοσύστημα, τον άνθρωπο, το μέλλον μας.
  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:
  – ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (με αντιπροσώπους της τοπικής κοινωνίας)

  – Ενημέρωση για αποδοχή από την τοπική κοινωνία
  – Καταγραφή της παρούσας κατάστασης, σημείο αναφοράς μηδέν.
  – Αναζήτηση πόρων για την μακροπρόθεσμη λειτουργία της
  – Παρακολούθηση και λύση των προβλημάτων (όπως οι εισβολείς από την Ερυθρά Θάλασσα, και η αστυνόμευση).

 • 24 Νοεμβρίου 2016, 01:55 | Μαρία Τσουβάλα

  Θα πρέπει συμπληρωθεί και να λαμβάνονται υπόψη οι τομεακές πολιτικές!