Άρθρο 14 – (άρθρο 14 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, αντίγραφα της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο και των Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκρισή τους, συμπεριλαμβανομένου σχετικού επεξηγηματικού υλικού για την εφαρμογή του νόμου και όλων των επακόλουθων επικαιροποιήσεών τους. Σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές των πληροφοριών που έχει διαβιβάσει, τις αποστέλλει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ.
2. Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του νόμου με την κατάρτιση κάθε πέντε (5) χρόνια σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του άρθρου 5, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.