Άρθρο 12 – (άρθρο 11 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών

1. Στα πλαίσια της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη που μοιράζονται θαλάσσια ύδατα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι συντονισμένος και έχει συνοχή σε όλη τη εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Η συνεργασία λαμβάνει υπόψη, ιδίως, ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα.
2. Η συνεργασία κατά την παράγραφο 1 επιδιώκεται μέσω:
α) υφιστάμενων περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας, όπως οι περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα, και/ή
β) δικτύων ή δομών των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, και/ή
γ) οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που πληροί τις προδιαγραφές της παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως στο πλαίσιο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.