Άρθρο 10 – (άρθρο 9 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Δημόσια διαβούλευση-Συμμετοχή του κοινού

1. H αρμόδια αρχή εξασφαλίζει, ήδη κατά το αρχικό/πρώιμο στάδιο κατάρτισης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση των δημόσιων αρχών, των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και του κοινού. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται ως εξής:
1.1 Ως προς την Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο χώρο:
α) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα εμπλεκόμενα Υπουργεία σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο χώρο, ώστε να διασφαλίζει, κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου, τη συνεργασία με όλες τις ανωτέρω εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές.
β) Το σχέδιο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο χώρο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012 (Α΄34), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. Η έναρξη της διαβούλευσης πραγματοποιείται με έγγραφη ενημέρωση των εμπλεκόμενων Υπουργείων προκειμένου να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.
γ) Μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης η αρμόδια αρχή οριστικοποιεί το περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο χώρο προκειμένου να ακολουθήσει η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3.1.2.β του άρθρου 6.
1.2 Ως προς τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια:
α) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, ώστε να διασφαλίζει, σε επίπεδο διαμόρφωσης σχεδίου, τη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Παράλληλα, ενημερώνει τις οικείες Περιφέρειες.
β) Το σχέδιο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012 (Α΄34), χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός. Η έναρξη της διαβούλευσης πραγματοποιείται με έγγραφη ενημέρωση των εμπλεκόμενων Υπουργείων, των οικείων Περιφερειών και των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκειμένου να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.
γ) Τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια δημοσιοποιούν έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο και κατάλληλο μέσο, το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο προκειμένου το κοινό να πληροφορηθεί το περιεχόμενό του και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση.
δ) Μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης, η αρμόδια αρχή οριστικοποιεί το περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2.β του άρθρου 6, και στη συνέχεια η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).
2. Το κοινό έχει δικαίωμα ένδικης προστασίας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία κατάρτισης των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ. αριθ. 9269/470/2007 κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο τα άρθρα 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.
4. Η αρμόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων φορέων, αρχών και κοινού στα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τόσο κατά το στάδιο της διαβούλευσης, καθώς και μετά την έγκρισή του, σύμφωνα με την παρ. 5.
5. Για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, εφαρμόζεται η 11764/653/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης (Β΄327), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2003/4/ΕΚ.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:27 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Άρθρο 10 § 1.1 α)

  για να «διασφαλίζεται» μια διαδικασία πρέπει να περιγράφεται σαφώς ο στόχος της, η δομή με την οποία πραγματοποιείται, τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσής της και οι ενδεχόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται στα εμπλεκόμενα μέρη. Οφείλει να καθοριστεί τουλάχιστον μια ΔΟΜΗ βάσει της οποίας θα λαμβάνει χώρα η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών

  Άρθρο 10 § 1.1 β)

  ενώ στην παράγραφο 1 του υπό μελέτη άρθρου αναφέρεται η δυνατόττηα συμμετοχής «των δημοσίων αρχών», των «ενδιαφερομένων φορέαων» και «του κοινού» διασφαλίζεται μόνο η έγγραφη ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπουργείων. Οφείλει να προστεθεί υποχρέωση τουλάχιστον διαδικτυακής ενημέρωσης του κοινού η οποία θα έχει συγκεκριμένη δομή διαδικασίας αλλά και χρονικό περιθώριο. [Η ίδια παρατήρηση αφορά και στις § 1.2 α), §1.2 β)]

  Άρθρο 10 § 2

  Το κοινό έχει δικαίωμα ένδικης προστασίας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του[…] ΕΝΩ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ και άρα δεν υπάρχει αντικειμενική αξιολόγηση της επαρκούς ή μή ενημέρωσης του κοινού.

  Άρθρο 6 § 3

  Η έκδοση της Υ.Α. οφείλει να εκδοθεί εντός ρητού εύλογου χρονικού διαστήματος (3 μήνες κατά το μέγιστο)

  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

  Οφείλει να υπάρχει ένα άρθρο αφιερωμένο στη δημιουργία ειδικών κρατικών πλατφόρμων όπου θα αναρτώνται στο σύνολό τους οι προκυρήξεις, οι μελέτες, τα πρωτογενή δεδομένα, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις, τα πρακτικά των διαβουλεύσεων και οι εκθέσεις αξιολόγησης κατά τις επιταγές της διαφάνειας ως προς την ενημέρωση αλλά και τη διάχυση πληροφοριών αναφορικά με το χωρικό σχεδιασμό.

  Αγγελίδου Τατιανή – Βασιλική
  Διπλ. Πολεοδόμος Χωροτάκτης Μηχανικός
  Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:16 | Αλεξάκης Γιώργος

  Στην παρ. 1.1. για την Εθνική Χωρική Στρατηγική

  στο α) όπου αναφέρεται : η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τα εμπλεκόμενα Υπουργεία … ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  στο β) όπου αναφέρεται : με έγγραφη ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπουργείων … ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  στην παρ. 1.2 για τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια :
  στο α) όπου αναφέρεται : η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τα εμπλεκόμενα Υπουργεία … ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ : ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ