Άρθρο 13 – (άρθρο 12 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Συνεργασία με τρίτες χώρες

Η αρμόδια αρχή όταν αναπτύσσει δράσεις που αφορούν στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στις οικείες θαλάσσιες περιοχές, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για συνεργασία με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις, όπως με την αξιοποίηση υφιστάμενων διεθνών φόρουμ ή με περιφερειακή θεσμική συνεργασία, μεταξύ των οποίων εντάσσεται η Περιφερειακή Σύμβαση για τη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4.

  • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:41 | Ανθή Τσακιροπούλου

    Σε αυτό το άρθρο θεωρείται ότι θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κατά τη μεταφορά της οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θέσπισης πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο εθνικό δίκαιο. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε στην έκφραση ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς να διατυπώνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Βέβαια, σε αυτό το επίπεδο είναι και ευθύνη της Κοινότητας να οργανώσει, να εκπονήσει και να παρακολουθεί την υλοποίηση συγκεκριμένων διακρατικών και περιφερειακών προγραμμάτων προς τη θέσπιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων.

    Τοπογράφος Μηχανικός

  • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:15 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

    Επιβάλλεται να περιγραφεί και να προταθεί ένα σαφές Πλαίσιο Συνεργασίας το οποίο θα ακολουθείται ως πρωτόκολλο σε περιπτώσεις που καλούν για συνεργασία με άλλες χώρες.