Άρθρο 15 – (άρθρο 13 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Αρμόδια αρχή

1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος νόμου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο και των Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5, 6, 7, 9 και 10,
β) αξιολογεί την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια) με την εκπόνηση σχετικών εκθέσεων και προβαίνει στην αναθεώρησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6,
γ) διαβουλεύεται με τις συναφείς αρχές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 12 και 13 για τη διαμόρφωση συνεργασίας και κοινής προσέγγισης καθώς και το συντονισμό των δράσεών τους που αφορούν στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο,
δ) εξασφαλίζει κάθε πρόσφορο μέσο, διαδικασία, μηχανισμό ή πρόγραμμα, για την εφαρμογή, του παρόντος νόμου,
ε) λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό και διεθνές ή διακρατικό επίπεδο),
στ) έχει την ευθύνη για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 καθώς και των αλληλεπιδράσεων ξηράς-θάλασσας σύμφωνα με το άρθρο 8,
ζ) αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ,
η) εισηγείται την συμμετοχή του ΥΠΕΝ σε διακρατικά/διασυνοριακά προγράμματα, με αντικείμενα που άπτονται της Θαλάσσιας Χωροταξίας,
θ) εποπτεύει και συντονίζει προγράμματα και μελέτες που άπτονται του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
2. H Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος για την υποστήριξη του έργου της, μπορεί να συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή κατά περίπτωση εκπροσώπων συναρμόδιων δημοσίων αρχών και φορέων.
2.1 Η συγκρότηση των ομάδων εργασίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των ομάδων εργασίας, το αντικείμενο εργασιών τους, το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 11:40 | Βούρος Παναγιώτης

  Στο σημείο

  β)αξιολογεί την εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια) με την εκπόνηση σχετικών εκθέσεων και προβαίνει στην αναθεώρησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6,

  να προστεθεί «….με την εκπόνηση σχετικών εκθέσεων και χρήση συγκεκριμένων διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών και προβαίνει….»

  όπως και στο σημείο

  ε) λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό και διεθνές ή διακρατικό επίπεδο),

  να προστεθεί «…….διασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής και αξιολόγησης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από….»

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 09:37 | anna

  Οι εγκύκλιοι θα πρέπει να κοινοποιούνται πριν την ισχύ τους. Διαφορετικά τι νόημα έχει «να εξετάζεται η συμβατότητά τους με τις ρυθμίσεις και τους στόχους του νόμου.»

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 02:32 | Ηλίας Μπεριάτος

  ΠΡΟΣΟΧΗ ;Οι αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής που αναφέρονται στο αρθρο 15 στην ουσία επαναλαμβάνουν εκείνες των άρθρων 6,7,89,10,1,12,13, και14 και πρέπει να να ξαναελεχθούν για τυχόν κενά ή επαναλήψεις που τυχον προκαλούν σύγχυση.
  Παράδειγμα επανάληψης και αλληλοαναφορών :
  Αρθρο 6 παρ 6, αρθρο 14 παρ 2 και αρθρο 15 παρ 1β που αναφερονται το ένα στο αλλο

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:53 | Ηλίας Μπεριάτος

  Άρθρο 15 παράγραφος 1η

  Αντί της λέξης εισηγείται να αντικατασταθεί από τη λέξη οργανώνει:

  η)Οργανώνειτην συμμετοχή του ΥΠΕΝ σε διακρατικά/διασυνοριακά προγράμματα, με αντικείμενα που άπτονται της Θαλάσσιας Χωροταξίας,

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:28 | Δημήτρης Μπανούσης

  Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) συμπεριλαμβάνεται ως μέτρο για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/ΕΚ, εκτιμώ ότι είναι σημαντικό να προβλεφθεί συγκεκριμένα η συνεργασία μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ) και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος (αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ), με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση του ΘΧΣ από τις δομές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:55 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 2
  προτείνεται η φράση «μπορεί να συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή κατά περίπτωση εκπροσώπων συναρμόδιων δημοσίων αρχών και φορέων’ να τροποποιηθεί ως εξής:
  «συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή κατά περίπτωση εκπροσώπων συναρμόδιων δημοσίων αρχών και φορέων εξειδικευμένων στο θαλάσσιο περιβάλλον»

 • Σχόλιο: στο σημείο 1 να προστεθεί ότι «έχει την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος».