Άρθρο 02 – (άρθρο 1 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Αντικείμενο

1. Με τον παρόντα νόμο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ), ο οποίος ως διατομεακό μέσο πολιτικής αποσκοπεί στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.
2. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί μέσο υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 5, είναι συνυφασμένος με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4, και στην ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α΄136).

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:31 | ΣΕΠΟΧ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΥΡΑ

  Άρθρο 2

  Προτείνεται επαναδιατύπωσή του με αυστηρή παραμονή του στον ορισμό του αντικειμένου και όχι των στόχων που καλύπτονται από άλλο επόμενο άρθρο

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 13:56 | Δημήτρης Σκουτέρης

  Στο νομοσχέδιο αναγράφεται επί λέξει:»…σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4,…»
  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παραθέτω:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2009_034_R_0017_01&from=EL
  και στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου δεν υπάρχει παράγραφος 7.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 11:46 | WWF Ελλάς

  Το νομοσχέδιο παραπέμπει σε πολλά σημεία στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου [π.χ., άρθρο 4 εδ. 8, 6 παρ. 3.1, 7 παρ. 2 σημείο (γ), 8 παρ. 1] . Μάλιστα, σε ένα σημείο προβλέπει (σύμφωνα με την Οδηγία) ότι ο νόμος για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό εφαρμόζεται «με την επιφύλαξη» του Πρωτοκόλλου (άρθρο 3 παρ. 5). Το Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο είναι ήδη μέρος του ενωσιακού δικαίου, έχει υπογραφεί από την Ελλάδα (21.1.2008), αλλά δεν έχει ακόμα κυρωθεί με νόμο. Η κύρωσή του πρέπει να γίνει παράλληλα με την θέσπιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ει δυνατόν με τον ίδιο νόμο: αυτό, όχι μόνο θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, αλλά θα ενισχύσει σημαντικά το νομικό πλαίσιο προστασίας του παράκτιου χώρου.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:07 | Ηλίας Μπεριάτος

  Στο προηγούμενο σχόλιο μου για το άρθρο 2
  ξέμειναν κατά λάθος κάποιες λέξεις που πρέπει να διαγραφούν
  για να είναι σωστή η πρόταση αναδιατύπωσης και συγκεκριμένα:
  Στην 1η σειρά οι λέξεις «θέσπισης και εφαρμογής του»
  Στην 3η σειρά η λέξη «συμπεριλαμβάνει»

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:16 | Ηλίας Μπεριάτος

  Πρόταση επαναδιατύπωσης του άρθρου:
  Άρθρο 2
  Αντικείμενο

  Με τον παρόντα νόμο καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο θέσπισης και εφαρμογής του για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4, ο οποίος αποτελεί κύριο μέσο υλοποίησης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. Ο ΘΧΣ αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 5 του παρόντος συμπεριλαμβάνει λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4, και ενσωματώνοντας την ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν.2321/1995 (Α΄136).

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:30 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «μέσο» ως εξής: «μέσο και εργαλείο»