Άρθρο 09 – (άρθρο 8 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Περιεχόμενο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

1. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός προσδιορίζει την κατανομή σχετικών υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές και στις παράκτιες ζώνες, συμβάλλοντας στους στόχους του άρθρου 5.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και των χρήσεων, οι οποίες δύναται μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν:
α) τις περιοχές υδατοκαλλιέργειας,
β) τις περιοχές αλιείας,
γ) τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, ορυκτών και αδρανών υλικών, και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
δ) τις οδούς θαλάσσιας μεταφοράς και τις κυκλοφοριακές ροές,
ε) τις περιοχές διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων,
στ) τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών
ζ) τις περιοχές εξόρυξης πρώτων υλών,
η) την επιστημονική έρευνα,
θ) τις διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών,
ι) τον τουρισμό,
ια) την υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 13:51 | ΔΕΗ Α.Ε.

  2. …πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και των χρήσεων, οι οποίες δύναται μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν:
  Να προστεθεί στο (γ):
  γ. τις εγκαταστάσεις τις υποδομές και τα υποθαλάσσια έργα για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, ορυκτών και αδρανών υλικών, και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 12:59 | Βούρος Παναγιώτης

  υπάρχουν δραστηριότητες για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχει μία γενική θαλάσσια χωροταξική προσέγγιση λόγω της ιδιαιτερότητας του θαλάσσιου χώρου και συγκεκριμένα της συνέχειας του ως προς αυτές όπως για παράδειγμα οι θαλάσσιες μεταφορές, η αλιεία.

  σε χωρικό επίπεδο και σε ότι αφορά τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια σε σχέση με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες θα πρέπει να απλώς να υπάρχει εξειδίκευση μέτρων συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

  για παράδειγμα σε ότι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να καθοριστούν οδοί ασφαλούς πλεύσης για τις διεθνείς και εθνικές μεταφορές, ενώ σε τοπικό επίπεδο θαλάσσιας ενότητας να καθοριστούν μέτρα αντιμετώπισης πιθανών εκτάκτων περιστατικών θαλασσίων ατυχημάτων και ρύπανσης!

 • Άρθρο 9 παρ. 2 στ. Πέρα από τις προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στις περιοχές NATURA 2000, καθώς και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα, είδη και οικοσυστήματα, όπως για παράδειγμα οι EBSAs (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα [CBD] την οποία έχει προσυπογράψει και η χώρα μας), περιοχές κρίσιμου ενδιαιτήματος για τα κητώδη (CCH – Crtitical Cetacean Habitat) που προκύπτουν από τις συστάσεις και προτάσεις του ACCOBAMS, αλλά και των προτάσεων που προκύπτουν από τη Συνθήκη της Βαρκελώνη – Πρωτόκολλο SPA/BD όπως τα SPAMIs (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance). Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αναφορά στη χρήση της καλύτερης και πιο πρόσφατης επιστημονικής γνώσης σχετικά με τα θαλάσσια ενδιαιτήματα μεταναστευτικών οργανισμών όπως τα θαλάσσια θηλαστικά, οι καρχαρίες και άλλα είδη. Τέλος πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε περιοχές που διαθέτουν ρυθμίσεις για την αλιεία είτε αυτές αφορούν περιοχές πλήρους (no-fishing zones) ή μερικής απαγόρευσης, όπως ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και στις συστάσεις του GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη του, όπως η χώρα μας.
  Προτείνουμε η αναφορά να γίνει ως εξής με την προσθήκη νέας υποπαραγράφου:
  χχ) τις θαλάσσιες/παράκτιες περιοχές NATURA 2000, και τις αντίστοιχες Τυποποιημένες Φόρμες Αναφοράς (SDFs) τους με τα είδη και τους οικότοπους που περιλαμβάνουν
  χχχ) τις θαλάσσιες περιοχές που προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς, όπου η χώρα μας είναι μέλος και συνθήκες με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τις οποίες η χώρα μας έχει κυρώσει, όπως περιοχές EBSA της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα [CBD], περιοχές CCH προτεινόμενες από το ACCOBAMS, περιοχές SPAMI προτεινόμενες από τη Συνθήκη της Βαρκελώνης – Πρωτόκολλο SPA/BD.
  xxxx) Περιοχές που διέπονται από ρυθμίσεις σχετικές με την αλιεία (πλήρους απαγόρευσης (no-fishing zones) ή μερικής απαγόρευσης αλιείας, τόσο οριζόμενες από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και από το GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean).
  χχχχχ) Για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων των χρήσεων/δραστηριοτήτων σε σχέση με τις υπάρχουσες η μελλοντικές επιπτώσεις και πιέσεις στα είδη, οικοσυστήματα, οικότοπους, και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη και καλά τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:46 | Ηλίας Μπεριάτος

  Άρθρο 9 παρ 1 Προταση Αναδιατύπωσης:

  1.Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός προσδιορίζει την κατανομή σχετικών υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές και στις παράκτιες ζώνες, για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 5.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:03 | Αλεξάκης Γιώργος

  στην παρ. 2 και μετά το στοιχείο ια) να προστεθούν για λόγους διασαφήνισης και τα εξής :

  ιβ) τις παράκτιες χρήσεις γης (τουριστικές, βιομηχανικές, οικιστικές, αγροτικές, λιμενικές, αλιευτικές, κλπ).

  ιγ) τις λιμενικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:49 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 2
  Προτείνεται :
  στο εδάφιο στ) :τις προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών
  να προστεθεί η φράση «και στις περιοχές που δύνανται λόγω των περιβαλλοντικων παραμέτρων που τις χαρακτηρίζουν να χαρακτηριστούν στο μέλλον ως προστατευόμενες»

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:26 | Εργαστήριο Παράκτιας Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

  1. Να προστεθεί η διάσταση του χρόνου. «Ο ΘΧΣ προσδιορίζει τη χωρική και χρονική κατανομή σχετικών υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές και στις παράκτιες ζώνες, συμβάλλοντας στους στόχους του άρθρου 5.» Σύμφωνα με τον οδικός χάρτη για τον ΘΧΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2008) ‘’Ο ΘΧΣ λαμβάνει τρεις διαστάσεις και αφορά τις δραστηριότητες (α) στον θαλάσσιο βυθό, (β) στη στήλη ύδατος και (γ) στην επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό ο ίδιος χώρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς. Ο χρόνος πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ως τέταρτη διάσταση, δεδοµένου ότι µπορεί να µεταβάλλεται διαχρονικά η συµβατότητα µεταξύ των χρήσεων και της «ανάγκης διαχείρισης» µιας συγκεκριµένης θαλάσσιας περιοχής.’’