Άρθρο 07 – (άρθρο 6 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Ελάχιστες απαιτήσεις για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 5, η αρμόδια αρχή, κατά την κατάρτιση της «Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο» και των «Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων», λαμβάνει υπόψη τις σχετικές δραστηριότητες και χρήσεις στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4.
2. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή:
α) λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8,
β) λαμβάνει υπόψη, συνδυαστικά, τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους, καθώς και ζητήματα ασφάλειας,
γ) θέτει ως στόχο την προώθηση της συνεκτικότητας μεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και του χωροταξικού σχεδιασμού του χερσαίου χώρου, ή άλλων διαδικασιών, όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4,
δ) εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σύμφωνα με τα άρθρα 6 (παρ. 3.1.2. και 3.2.2.) και 10,
ε) οργανώνει τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 11,
στ) εξασφαλίζει τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12,
ζ) προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 13.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 13:34 | ΔΕΗ Α.Ε.

  παρ. 2. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή:
  Να προστεθεί: στ) λαμβάνει υπόψη και τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό των νησιωτικών περιοχών και του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 11:00 | Βούρος Παναγιώτης

  σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο άρθ. 11 θα πρέπει να προσδιορισθεί εάν η αρμόδια αρχή ή άλλη θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων σε μία κοινή βάση με δυνατότητα πρόσβασης και του κοινού, πριν την οποιαδήποτε χρήση, οργάνωση κλπ.

 • Άρθρο 7. παρ. 2 β. Η αναφορά στην παρ. β για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους είναι περιορισμένη και ασαφής. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη αναφορά σε είδη, οικότοπους, και θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, καθώς και στην αβιοτική διάσταση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Προτείνουμε η αναφορά να γίνει ως εξής: «…λαμβάνει υπόψη, συνδυαστικά, τις περιβαλλοντικές (είδη προστατευόμενα από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή απειλούμενα με εξαφάνιση, οικότοπους προτεραιότητας, θαλάσσια οικοσυστήματα, βιολογικοί πόροι με οικονομική και περιβαλλοντική αξία, εισβάλλοντα και ξενικά είδη που υποβαθμίζουν την βιοποικιλότητα, αβιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ύπαρξη των θαλάσσιων οργανισμών), οικονομικές και κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους, καθώς και ζητήματα ασφάλειας…»

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 23:33 | Αλεξάκης Γιώργος

  στην παρ. 2
  μετά το στοιχείο β και πριν το στοιχείο γ να προστεθεί νέο στοιχείο ωσ εξής :

  ..) η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη και την ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΑΛΓΗ διότι επηρεάζει αφενός το οικοσύστημα και αφετέρου τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη και στη θάλασσα. Καθώς αλλαγές όπως η αλλαγή θερμοκρασίας της θάλασσας, το επίπεδο της θάλασσας, η πίεση του αέρα, η σύνθεση του αέρα, επιδρούν σημαντικά στην αλλαγή της γεωγραφικής κατανομής των θαλάσσιων ειδών αλλά και στην αλλαγή συνθηκών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, αλιείας, παραγωγής ενέργειας, αναψυχής, ακτοπλοΐας, παράκτιων τουριστικών δραστηριοτήτων. Ο ΘΧΣ πρέπει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί φυσικά φαινόμενα που προέρχονται από την Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής για την κλιματικής Αλλαγή.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:50 | Αλεξάκης Γιώργος

  Σε αυτό το άρθρο πρέπει με μεγαλύτερη σαφήνεια να διευκρινιστούν οι σχέσεις χερσαίου και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού.
  Οι υπάρχουσες αναφορές δεν είναι πλήρης και σαφής. πχ η Παράκτια Ζώνη που ανήκει ;;;

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 20:22 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 1
  Προτείνεται να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που σημειώθηκαν για το άρθρο 4

  Επί της παρ 2 εδάφιο α)
  Δεν διευκρινίζονται ούτε ορίζονται οι αλληλεπιδράσεις ξηράς – θάλασσας, ούτε στο άρθρο που παραπέμπει. θα πρέπει να διευκρινιστούν, για να μπορεί ανάλογα το στοιχείο των αλληλεπιδράσεων ξηράς – θάλασσας να συμπεριληφθει ως πραπαιτούμενο στην εκπόνηση των χωροταξικών σχεδίων και της ΣΜΠΕ

  Επί της παρ 2 εδάφιο β)
  Προτείνεται να ληφθεί κι εδώ υπόψη η παρατήρηση που σημειώθηκε για άρθρο 5.1

  Επί της παρ 2 εδάφιο γ)
  Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, θα πρέπει να προβλεφθεί η πιθανή ανάγκη αναθεώρησης εγκεκριμενων σχεδίων του χερσαίου χώρου, διότι κατά την χρονική περίοδο έγκιρσής τους, δεν έλαβαν υπόψη τους το παράκτιο περιβάλλον και τη μεταβατική ζώνη ξηράς- θάλασσας.