Άρθρο 03 – (άρθρο 2 Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής

1. Ο νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 4, με την επιφύλαξη άλλης συναφούς εθνικής νομοθεσίας και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια.
3. Η αρμόδια αρχή σχεδιάζει και καθορίζει, εντός των θαλάσσιων υδάτων και παράκτιων ζωνών, την έκταση και το περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
4. Ο νόμος δεν θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την άσκηση δικαιοδοσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας ή άλλων κρατών μελών επί των θαλασσίων υδάτων, τα οποία απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου και ιδίως από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α΄136).
Ειδικότερα, η εφαρμογή του νόμου δεν θίγει τη χάραξη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
5. Ο νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 15:39 | Δάφνη Παπαγόρα

  Στο Άρθρο 3 παρ.1 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι «Ο νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες….», ενώ σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου Άρθρου, «η αρμόδια αρχή σχεδιάζει και καθορίζει, εντός των θαλάσσιων υδάτων και παράκτιων ζωνών, την έκταση και το περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού». Στο Άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/89/Ε, αναφέρεται ότι « Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ύδατα κρατών μελών με την επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης» Επίσης στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην πολεοδομία και τη χωροταξία.

  Κατόπιν των παραπάνω, θεωρούμε ότι η συμπερίληψη των παρακτίων ζωνών στο σχέδιο νόμου δεν αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία, δεδομένου ότι ρυθμίσεις για τον παράκτιο χώρο περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον χερσαίο χώρο.

  Η επέκταση των ρυθμίσεων στην παράκτια ζώνη είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει ζητήματα στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον παράκτιο χώρο περιλαμβανομένων και των τουριστικών λιμένων, ανατρέποντας το θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησής τους.

  Αρχιτέκτων Μηχανικός

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:34 | ΣΕΠΟΧ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΥΡΑ

  Άρθρο 3

  Προτείνεται να αλλάξουν θέση τα άρθρα 3,4,και 5 και να προηγηθούν οι Ορισμοί ως άρθρο 3 να ακολουθήσουν οι Στόχοι ως άρθρο 4 και να ακολουθήσει το Πεδίο Εφαρμογής ως άρθρο 5 για καλύτερη ροή και κατανόηση του κειμένου.

  Στο άρθρο 3 επισημαίνεται ότι πρέπει να απαλειφθεί η παράγραφος 5, ως λανθασμένα διατυπωμένη ως προς τη «επιφύλαξη», επειδή δημιουργεί σύγχυση δεδομένου ότι το σχετικό «Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Μεσογείου στη Σύμβαση για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου» ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:57 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι προφανώς και ως όφειλε η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θέσπισης πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης οδηγίας καθορίζεται με αναφορά στα θαλάσσια ύδατα κρατών μελών και όχι στα παράκτια ύδατα (ή σε τμήματά τους) όταν αυτά εμπίπτουν στον πολεοδομικό και χωτοταξικό σχεδιασμό. Αντίθετα, στο σχέδιο νόμου καθορίζεται ότι ο νόμος θα εφαρμόζεται τόσο στα θαλάσσια ύδατα όσο και σε παράκτιες ζώνες. Δημιουργείται ενδεχομένως ερώτημα συμβατότητας μεταξύ του θεσπισμένου χωροταξικού σχεδιασμού με άλλα θεσμικά πλαίσια επενδυτικών σχεδίων στις παράκτιες ζώνες. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, ενδεχομένως θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων κατά την εκπόνηση και εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 14:25 | Δημήτρης Σκουτέρης

  Η παράγραφος 4 (2ο εδάφιο) συμπληρώνεται ως εξής :
  Ειδικότερα, η εφαρμογή του νόμου δεν θίγει τη χάραξη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας (Ν 4001/2011 άρθρο 156)

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 13:35 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Η συμπερίληψη των παράκτιων ζωνών δεν προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/89/Ε όπου στο Άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρεται ότι « Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ύδατα κρατών μελών με την επιφύλαξη άλλης νομοθεσίας της Ένωσης». Κατά συνέπεια η προσθήκη των παράκτιων ζωνών αποτελεί αυτόνομη επιλογή των συντακτών του νομοσχεδίου.

  Δεν καθορίζεται δε, στις περιπτώσεις όπου για τις παράκτιες ζώνες υπάρχει υφιστάμενος χερσαίος χωροταξικός σχεδιασμός, ποιο έγγραφο θα υπερισχύει. Η παράλειψη αυτή θα δημιουργήσει σύγχυση στην ανάγνωση των αναπτυξιακών επιταγών παρακωλύοντας και καθυστερώντας την ανάπτυξη είτε πρόκειται για μελλοντική είτε για τρέχουσες επενδυτικές προσπάθειες.

  Η Παράγραφος 3 είναι ασαφής ως προς το ποιά είναι η αρμόδια αρχή, πως και με ποια κριτήρια και εργαλεία καθορίζει και εφαρμόζει «την έκταση και το περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού»

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 11:55 | WWF Ελλάς

  Μία ιδιαίτερα αξιέπαινη καινοτομία του νομοσχεδίου είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του και στις «παράκτιες ζώνες» του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου [βλ. άρθρο 2 σημείο (ε) του τελευταίου]. Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι ζώνες αυτές δεν έχουν καθοριστεί (π.χ., βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 8 ν. 3937/2011, για την «κρίσιμη παράκτια ζώνη», η οποία δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τις «παράκτιες ζώνες»), και το Πρωτόκολλο δεν έχει κυρωθεί με νόμο, υπάρχει ο κίνδυνος η προτεινόμενη διάταξη να έχει περιορισμένα πρακτικά αποτελέσματα.

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 09:49 | anna

  Η παράγραφος 5, προκαλεί σύγχυση ως προς το αν ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εμπεριέχει το θαλάσσιο και παράκτιο χώρο ή όχι. Είναι αυτονόητο ότι αν εμπεριέχονται και οι παράκτιες περιοχές, γι’ αυτές θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο σχετικό πρωτόκολλο

 • 28 Νοεμβρίου 2016, 00:37 | Ηλίας Μπεριάτος

  Η παράγραφος 4 (2ο εδάφιο) συμπληρώνεται ως εξής

  Ειδικότερα, η εφαρμογή του νόμου δεν θίγει τη χάραξη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας (Ν 4001/2011 άρθρο 156)

  Η παράγραφος 5 δεν χρειάζεται.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:27 | Ηλίας Μπεριάτος

  Άρθρο 3

  -Η παράγραφος 3 πρέπει να μεταφερθεί στο άρθρο για την αρμόδια αρχή
  -Στην παράγραφο 4 , να εξεταστεί αν χρειάζεται να αναφερθεί στο τέλος η διάταξη του νόμου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ (N 4001/2011 άρθρο 156 )

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 22:40 | Αλεξάκης Γιώργος

  Στην παράγραφο 2, όπου αναφέρεται ότι ο νόμος «δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια», πρέπει να συμπληρωθεί ότι οι περιοχές αυτές οριοθετούνται και δεσμεύονται για αυτό το σκοπό (π.χ. περιοχές όπου συνήθως γίνονται ναυτικές ασκήσεις ή παράκτιες στρατιωτικές ασκήσεις).

  Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι ο ‘νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΖ της Μεσογείου …».
  Γιατί με «επιφύλαξη» αφού στο άρθρο 2 παρ. 2 αναφέρεται ότι ο ΘΧΣ είναι συνυφασμένος με την ΟΔΠΖ.

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:18 | Ελένη Χατζηγιάννη

  Επί της παρ 1:
  Προτείνεται να αντικατασταθεί το τμήμα » Ο νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες» ως εξής:
  «Ο νόμος εφαρμόζεται στην περιοχή της ανοικτής θάλασσας και των παράκτιων ζωνών συμεριλαμβανομένης της στήλης του ύδατος, του βυθού και του υπεδάφους», δεδομένου ότι το θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνει και τα τρία στοιχεία χαρακτηριζόμενο από περιβαλλοντικές (αβιοτικές και βιοτικές) παραμέτρους.
  Η φράση «Ο νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες» θα πρέπει να διατυπωθει ακριβέστερα με βάση την παραπάνω παρατήρηση.

 • Σχ. 1.
  Η χώρα μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προστατέψει είδη χλωρίδας και πανίδας, ορισμένα υπό εξαφάνιση και άλλα σπάνια ενδημικά, απάντησε θετικά στην οδηγία της Ε.Ε. που αφορούσε την δημιουργία περιοχών NATURA. Αποφασίζοντας τις περιοχές, οριοθετώντας τους χώρους όπου αυτά είχαν την μεγαλύτερη δυνατότητα να επιβιώσουν.
  Σχ. 2.
  Ο ΘΧΣ νόμος πρέπει να αξιοποίηση τις υπάρχων περιοχές απογράφοντας τις τοπικές αντιδράσεις, απαντώντας με ειλικρίνεια, εμπλέκοντας σε ριζικές αποφάσεις την τοπική κοινωνία. Η διαχείριση αυτών των περιοχών, σε ότι με αφορά θεωρώ ότι δεν είναι επιτυχία, (π.χ. δεσμευτικούς ορούς σε μικρό ιδιώτες, και ανεξέλικτη χρήση των εξορύξεων). Στα νησιά μας αυτές οι περιοχές NATURA, αποτελούν σημαντικά τμήματα θαλάσσιων περιοχών, προεκτάσεις της στεριάς. Σκοπός να προστατευτούν ορισμένα θαλάσσια είδη, π.χ. η φώκια και η χελώνα, αλλά και να καλύψουν την επιτακτική ανάγκη της προστασίας της ποσειδωνίας. Η καταγραφή και χαρτογράφηση των λιβαδιών της ποσειδωνίας, τα οποία συναντάμε έως και τα 45 μέτρα βάθος, ως μέτρο αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Στόχος μας η ουσιαστική ενημέρωση, με διάλογο, και η σύγκρουση δυστυχώς θα είναι αναπόφευκτη με τους εμπλεκομένους φορείς π.χ., οι αλιείς . Ωστόσο η ανάγκη προστασίας, που επιβάλλεται από την Ε.Ε. θα καθορίσει τα πράγματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, είναι αυτή που θα επιφέρει ισορροπία επιτρέποντας μορφές εκμετάλλευσης, π.χ. για τουριστικούς λόγους. (Η αλιεία με απλή καθετή από τα καΐκια των επαγγελματιών αλιέων) . Όχι στα συρόμενα εργαλεία και χιλιόμετρα διχτυών πάνω σε αυτά τα λιβάδια. Ο φορέας διαχείρισης, και η επιτυχία του, θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα αυτών των καθημερινών προβλημάτων στο να γίνει δεκτός από την τοπική κοινωνία. Διαφορετικά θα χαθούν χρήματα, κόποι και χρόνος, που δεν υπάρχουν πια.