Άρθρο 356 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ρυθμίζονται στο παρόν Βιβλίο διαδικασίες διακυβέρνησης και οι κανόνες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων που εφαρμόζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.
2.Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ.
3. Το παρόν Βιβλίο αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 83 έως και 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και των άρθρων 99 έως και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ .