Άρθρο 306 – Υπεργολαβία (άρθρο 88 παρ. 2 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας ζητά από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:33 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Φρονούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί διακριτική ευχέρεια των αναθετόντων φορέων και όχι υποχρέωση να απαιτούν, εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες/ περιστάσεις κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμβασης, αν θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα η πρόθεση ανάθεσης σε τμήματος της σύμβασης σε τρίτο υπό τη μορφή υπεργολαβίας. Άλλωστε η Οδηγία δεν απαιτεί υποχρεωτικά τέτοια αναφορά αλλά καταλείπει τη σχετική διακριτική ευχέρεια στα Κράτη Μέλη.