Άρθρο 325 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων· οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να διασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση.
Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπ’ όψιν την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

  • Στο Άρθρο 325 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), να προστεθεί νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε κάθε είδους δημόσιες συμβάσεις η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση και η μη τήρησή της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού».