Άρθρο 256 – Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες :
α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών·
β) έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
γ) αφορούν οποιεσδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες
γα) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.Δ. 258/1987 σε:
— διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού· ή
— δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων·
γβ) νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προετοιμασία οιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σημείο i του παρόντος σημείου ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και σημαντική πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 Π.Δ. 258/1987.
γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους·
γδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαχειριστές περιουσίας τρίτου ή διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο στο οικείο κράτος μέλος ή διορίζονται εκ του νόμου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων·
γε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας·
δ) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195) καθώς και συναλλαγές που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας·
ε) δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
στ) συμβάσεις εργασίας·
ζ) δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ή μεταφορές με το μετρό·
η) υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή συμπράξεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 752220008, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη μεταφορά ασθενών·
θ) συμβάσεις που αφορούν τον χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγράμματος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων.
Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ο όρος «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχει την ίδια έννοια με εκείνη των περιπτώσεων α) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 109/2010.
Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 109/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα».

 

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:50 | Αναστασιος Παπαχρηστου Δικηγόρος

    Πολλές φορές στο πλαίσιο διαιτησιών και δη διεθνών χρειάζεται η πρόσληψη ειδικών οικονομοτεχνικών ή άλλων πραγματογνωμόνων προκειμένου να στηρίξουν τη θέση των μερών είτε άμεσα είτε έμμεσα κατά την εξέλιξη διαιτησιών. Καλό είναι να καταστεί ακόμη πιο σαφές ότι και αυτές οι υπηρεσίες που δεν είναι δικηγορικές καλύπτονται από το εδάφιο β) έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού» και εξαιρούνται από το Βιβλίο δεδομένου ότι αφορούν την στήριξη θέσεων σε διαιτητικό δικαστήριο, χρήζουν εμπιστοσύνης και είναι επικίνδυνο να αποτελέσουν αντικείμενο διαγωνιστικής διαδικασίας. Θα μπορούσε να γίνει επέκταση του γβ που αφορά αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες και δικηγόρους και σε αυτούς.

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:29 | Ιωάννης Μαργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Σχετικά με την εξαίρεση από την εφαρμογή του Βιβλίου ΙΙ των νομικών υπηρεσιών, πρέπει πρώτον να διορθωθεί ένα παρόραμα και εκεί όπου αναφέρεται σημείο i να αναφερθεί σημείο (γα) και κυρίως να μην επαναληφθεί απλώς το κείμενο της αντίστοιχης διάταξης της οδηγίας αλλά να εξειδικευτεί με βάση τα δεδομένα του ελληνικού δικαίου ο όρος «λοιπές νομικές υπηρεσίες οι οποίες στο σχετικό κράτος μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας».