Άρθρο 295 – Προγραμματισμός συμβάσεων

Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προγραμματίζουν τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που προτίθενται να συνάψουν στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουν πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Τον αριθμό, το είδος και το αντικείμενο των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών ποσοτήτων, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
β) Τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και, ενδεχομένως, καθεμίας από αυτές.
γ) Τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων.
δ) Την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων.
ε) Την προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων,
στ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο που ήθελε καθοριστεί δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 38.

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:43 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ Α.Ε.
  Το παρόν άρθρο αποτελεί πρόσθετη υποχρέωση από τον εθνικό νομοθέτη και όχι ενωσιακή υποχρέωση.
  Η ΔΕΗ Α.Ε. ως ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο εγκρίνει στο πλαίσιο του κάθε προϋπολογισμού τους και τον προγραμματισμό των συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών.
  Ο υπόψη προγραμματισμός μπορεί, στο πλαίσιο πάντοτε των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης, να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιχείρησης η οποία όπως έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί θα λειτουργεί και ως “προφίλ αγοραστή” σύμφωνα με τις Οδηγίες.

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α. Ε.