Άρθρο 267 – Δραστηριότητες άμεσα εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι συμβάσεις με αντικείμενο την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 244 έως 250 δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο, εάν καταδεικνύεται, δυνάμει του αιτήματος που προβλέπεται στο άρθρο 268 κατωτέρω, ότι η ασκουμένη στην Ελλάδα δραστηριότητα είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Ομοίως, οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους δραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αποτελεί μέρος ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ή να ασκείται μόνον σε ορισμένες περιοχές. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου αξιολόγηση περί ύπαρξης ανταγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή και για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου, δε θίγει την εφαρμογή της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας. Η ως άνω αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αγορά για τις εν λόγω δραστηριότητες και τη γεωγραφική αγορά αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το κατά πόσον μια δραστηριότητα είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό καθορίζεται με βάση κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών αγαθών ή υπηρεσιών που θεωρούνται ότι μπορούν να τα υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς, οι τιμές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός παρόχων των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών.
Ως γεωγραφική αγορά αναφοράς, με βάση την οποία αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισμό, νοείται η περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσφορά και τη ζήτηση αγαθών ή υπηρεσιών, όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αισθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει ιδίως υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο στην αγορά ή ενδεχόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών, τις αισθητές διαφορές στα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές διαφορές στις τιμές.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε μια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Β παρόντος Βιβλίου, για τις οποίες η σχετική νομοθεσία της Ένωσης έχει ενσωματωθεί.
Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά δεν τεκμαίρεται βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη εκ του νόμου και εκ των πραγμάτων.

  • 28 Μαρτίου 2016, 12:18 | Αναστασιος Παπαχρηστου

    Η διατύπωση του άρθρου 267 στην αρχη πρέπει να αλλάξει σε » Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζόμενης στα άρθρα 8 έως 14″ και όχι «οι συμβασεις με αντικείμενο…». Αυτό άλλωστε αναφέρει ακριβώς και η Οδηγία στο άρθρο 34. Για παράδειγμα δεν ειναι η σύμβαση μεταφοράς ή διανομής φυσικού αερίου σύμβαση προμηθειας ή παροχής υπηρεσιών με την έννοια της δημόσιας σύμβασης αφού ο Αναθετων φορέας δεν «αγοράζει» υλικά ούτε και υπηρεσίες μεταφοράς αντίθετα Εκείνος τις παρέχει. Και δεν υπάγονται αυτές καθε αυτές οι εν λόγω δραστηριότητες των άρθρων 244 κεπ. στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της οδηγίας , αλλά είναι οι δραστηριότητες που εντάσσουν κάποιο φορέα στην οδηγία και τον νομο ώστε αυτός ο φορέας όταν αναθέτει (προμήθειες, υπηρεσίες κλπ) σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές να εφαρμόζει τις ευρωπαικές ή εθνικές διαδικασίες.

    Αναφορικά με το Παραρτημα ΙΙΙ που αναφέρεται στην παράγραφο 267 (γ) στο σημείο Α πρέπει να προστεθεί πέραν της μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και η τροφοδότηση (χονδρική ή λιανική πώληση) με φυσικό αέριο καθώς η μεν χονδρική πώληση είναι ήδη πλήρως απελευθερωμένη δραστηριότητα, η δε λιανική πώληση προς βιομηχανικούς πελάτες με πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh (πρακτικά σχεδόν το σύνολο της βιομηχανίας) είναι επίσης ήδη απελευθερωμένη, ενώ έως την 1.1.2018 θα απελευθερωθεί και ως προς τους λοιπούς οικιακούς και μη πελάτες. (βλ. άρθρο 82 Ν. 4001/2011 όπως σήμερα ισχύει).