Άρθρο 335 – Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος του αναθέτοντος φορέα, την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου παρασκευής προϊόντων, δομικής κατασκευής ή παροχής υπηρεσιών ·
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, για την προμήθεια των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου·
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα·
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 269
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 344·
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 269.
4. Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία ορίζει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς εξ’ αυτού του λόγου, ο αναθέτων φορέας ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. Προς απόδειξη της συμφωνίας της ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ένα εκ των κατωτέρω εγγράφων ή συνδυασμό αυτών: α) την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, β) δελτίο συνοπτικών πληροφοριών της χορηγηθείσας ενίσχυσης, βάση Απαλλακτικού Κανονισμού της Ε.Ε, δημοσιευθέν στην Ε.Ε.Ε.Ε ή γ) το νόμο ή την κανονιστική πράξη (π.χ. Υπουργική Απόφαση) ή την ατομική διοικητική πράξη βάση των οποίων χορηγήθηκε η ενίσχυση.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή της —όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 

  • 28 Μαρτίου 2016, 11:33 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Μικρότερη ανοχή σχετικά με την προθεσμία δέκα (10) ημερών για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την κρατική ενίσχυση στον προσφέροντα.