Άρθρο 312 – Προκήρυξη σύμβασης (άρθρο 69 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 284, περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 315.
2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και στις συμβάσεις ήσσονος αξίας.