Άρθρο 272 – Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε:
(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης του σημείου (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και
(δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων,
εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι, ή εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονομικών φορέων πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.
4. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συμβάσεων τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισμού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέμενων συμβάσεων,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου,
δ) τον ανακαθορισμό του ελάχιστου ποσοστού εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, εφόσον ορίζεται ανώτερο του 30% και
ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:08 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Αναφέρεται σε συμβάσεις εν γένει σε αντίθεση με την οδηγία 2014/25 που στο μεταφερόμενο άρθρο 38 κάνει αναφορά συγκεκριμένα σε δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες προμηθειών μόνον.

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:30 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Στο παρόν άρθρο πρέπει να μπούνε και άλλοι περιορισμοί γιατί όλες οι προμήθειες πλέον θα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Κάθε ένας προμηθευτής και μια ΚΟΙΝΣΕΠ. Η ιστορία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα πρέπει να διδάσκει κάποτε. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι υπερήφανοι και θέλουν μόνο να εργάζονται έντιμα. Κατασκευάζουν είδη που δεν κατασκευάζουν ούτε και οι πιο ικανοί ,ακόμα και όταν δεν έχουν το φως τους!! Αυτό το άρθρο, όπως θα εξελιχθεί, θα τους αδικήσει.