Άρθρο 258 – Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται:
α) στις συμβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν μία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται με το πόσιμο ύδωρ και ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 246 ·
β) στις συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τομέα της ενέργειας μέσω της άσκησης μιας δραστηριότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 244, στην παράγραφο 1 του άρθρου 245 ή στο άρθρο 250 και αφορούν στην τροφοδότηση:
βα) με ενέργεια,
ββ) με καύσιμα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.