Άρθρο 347 – Λύση της σύμβασης

1. Οι αναθέτοντες φορείς , υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν μια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφ’ όσον διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του συμβατικού όρου του άρθρου 339 εκ μέρους του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Πέραν της περίπτωσης της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 356, η σύμβαση λύεται υποχρεωτικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Τίτλων 1, 2 και 3 του Μέρους Β του Βιβλίου Ι.