Άρθρο 287 – Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας

1. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας και ήσσονος αξίας τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών ο αναθέτων φορέας λαμβάνει υπ’ όψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών.

 

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:06 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Οι προθεσμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας -πρόβλεψη η οποία δε συνιστά ενωσιακή υποχρέωση βάσει της Οδηγίας, αλλά παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη στην εσωτερική λειτουργία φορέων οι οποίοι λειτουργούν υπό τη μορφή και το δίκαιο περί ανωνύμων εταιρειών- θα πρέπει να ρυθμίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς τους.
    Οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 244 έως 250, λόγω της ιδιαίτερης φύσης και σημασίας των συμβάσεων που συνάπτουν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σχετιζομένων με δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους ευέλικτες και ταχείες διαγωνιστικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια ο χρόνος που τίθεται στην παρ. 1 περ. α κρίνεται ως υπέρμετρος για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών.