Άρθρο 291 – Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο, εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που μπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή του διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως συνήφθη. Οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση και αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
3. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται εάν η χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο είναι υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που συμμετέχουν σε αυτή.

 

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:54 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 1 «Η διάρκεια….της συμφωνίας πλαίσιο» πρέπει να απαλειφθεί γιατί μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την περίοδο των 4 ετών της συμφωνίας (και μάλιστα χωρίς περιορισμό στα 5,6,..ετη) και θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, και την δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού (καρτέλ).