Άρθρο 353 – Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών.
Εάν ακολούθως σκοπεύουν να αναθέσουν σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 284 στοιχείο ι) αναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.
Οι αναθέτοντες φορείς που διενήργησαν διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας μέσω γνωστοποίησης προκήρυξης διαγωνισμού.
2. Η προκήρυξη διαγωνισμού περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα XIX του Προσαρτήματος Β και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Παράρτημα XX του Προσαρτήματος Β, σε σχήμα τυποποιημένου εντύπου. Η Επιτροπή καταρτίζει τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων.
Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού μελετών διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού.
Εάν η γνωστοποίηση πληροφοριακών στοιχείων για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εμποδίζει την εφαρμογή του νόμου, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή βλάπτει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου, δημόσιου ή ιδιωτικού, οικονομικού φορέα, ή θα μπορούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται.
3. Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 315 εφαρμόζονται και στις διακηρύξεις και γνωστοποιήσεις σχετικά με διαγωνισμούς μελετών.