Άρθρο 248 – Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές.