Άρθρο 243 – Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Για τους σκοπούς των άρθρων 244, 245 και 246, ο όρος «τροφοδότηση» περιλαμβάνει την παραγωγή, τη χονδρική καθώς και τη λιανική πώληση. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού αερίου με τη μορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 250.