Άρθρο 307 – Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 65 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουμένων των συμβάσεων που έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μη διαιρέσουν σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση του άρθρου 358.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ή, -σε περίπτωση που χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού-, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.
2. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα, επισημαίνεται στη προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό.
3. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμήματος στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν σύμβαση συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τα τμήματα ή ομάδες τμημάτων που μπορούν να συνδυαστούν.
4. Οι Κεντρικές Αρχές Αγορών της παραγράφου 5 του άρθρου 292 διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα και καθορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 3.
Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων από Κεντρική Αρχή Αγορών – αναθέτοντα φορέα που είναι αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 292, μη διαιρούμενης σε χωριστά τμήματα.

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:25 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

    Αναφορικά με την παρ. 1 εδ. β του άρθρου όπου θεσπίζεται από τον εθνικό νομοθέτη υποχρέωση του αναθέτοντος φορέα να αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης ή στην χωριστή έκθεση του άρθρου 358 τους βασικούς λόγους της απόφασής του να μη διαιρέσει σε τμήματα τη σύμβαση που προτίθεται να αναθέσει, σημειώνεται ότι θα προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό κόστος και καθυστερήσεις.

    Περαιτέρω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος -επικαλούμενος έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση υποδιαιρεμένη σε τμήματα- θα μπορεί να προσβάλει ενώπιον των Δικαστηρίων αποφάσεις των αναθετόντων φορέων που λειτουργούν με τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών και ανάγονται σε εσωτερικά/ οργανωτικά τους ζητήματα.