Άρθρο 278 – Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Κατά την ανάθεση των συμβάσεών τους, οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου.
2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Επίσης, για συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας, μπορούν να προσφεύγουν στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο.
3. Η προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να λάβει χώρα με ένα από τα ακόλουθα μέσα:
α) μέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 310, σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση·
β) μέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής σύμφωνα με το άρθρο 311, σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται μέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας με διαπραγμάτευση ή με ανταγωνιστικό διάλογο ή σύμπραξη καινοτομίας·
γ) μέσω της προκήρυξης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 312.
Στην περίπτωση α) της παρούσας παραγράφου, οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά τη δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς μέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 319.
4. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 284, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
5. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας και ήσσονος αξίας, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.
6. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στο συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 285.
7. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας ή για συμβάσεις ήσσονος αξίας, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 286.
8. Οποιεσδήποτε ειδικότερες ειδικές διαδικασίες πλην των οριζομένων στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτό.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:00 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Στις βασικές ex lege αρμοδιότητες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ιδίως άρθρα 127 και 129 του ν. 4001/2011) περιλαμβάνονται η μέριμνα και η υποχρέωση για την ασφαλή λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), καθώς και ο ρόλος του Διαχειριστή και Λειτουργού της Αγοράς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με τις υπόψη αρμοδιότητες να ασκούνται υπό οικονομικούς όρους και με βάση την αρχή της αποτελεσματικότητας (υπ’ αρ. 1017/2012 και 196/2014 Αποφάσεις της ΡΑΕ).
  Οι προαναφερθείσες αρχές της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητας, εντάσσονται σε ένα γενικότερα αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την έννοια ότι βασικές παράμετροι αυτής (με έμφαση σε αυτό καθεαυτό το βασικό έσοδο της εταιρείας μας, ήτοι τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου), καθορίζονται νομοθετικά και κανονιστικά (ιδίως άρθρα 15 και 140 του ν. 4001/2011 και άρθρα 5 και 6 της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ), το οποίο οφείλει να τηρεί η εταιρεία μας, εποπτευόμενη από τη ΡΑΕ .
  Βασικός στόχος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η ταχεία ολοκλήρωση των διαγωνισμών προκειμένου να μην διαταράσσεται ο προγραμματισμός και να μην τίθενται σε διακινδύνευση τα αναγκαία αποθέματα σε υλικά για την ανάπτυξη/ συντήρηση και λειτουργία του ΕΔΔΗΕ και η αγορά των ΜΔΝ.
  Με βάση τα ανωτέρω η προσφυγή σε απλοποιημένες διαδικασίες χωρίς προηγούμενη προκήρυξη περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όταν κρίνεται απολύτως αναγκαία, στο πλαίσιο των αυστηρών προβλέψεων του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που εφαρμόζει η εταιρεία μας. Λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου της εταιρείας η εκτίμηση των ιδιαίτερων τεχνικών συνθηκών και αναγκών, που επιβάλουν την προσφυγή σε μια τέτοια εξαιρετική διαδικασία δεν μπορεί παρά να εναπόκειται στον ίδιο τον Διαχειριστή, ο οποίος λειτουργεί υπό αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο και όχι σε οποιονδήποτε τρίτο Φορέα/ Αρχή.

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:56 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ ΑΕ :
  Η ΔΕΗ στον Κανονισμό Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών της προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις για την διαδικασία ανάθεσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού ( τις προβλεπόμενες από την Οδηγία 2004/17 και εφεξής από την Οδηγία 2014/25 ). Δοθέντος ότι βασική αρμοδιότητά της είναι η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στην Επικράτεια, η παρέμβαση τρίτου φορέα / αρχής (ΕΑΑΔΗΣΥ) σε περίπτωση που παραστεί επιτακτική ανάγκη για προσφυγή σε αυτή την διαδικασία θα είχε σοβαρότατες συνέπειες στην άσκηση των αναληφθεισών υποχρεώσεων της σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο λόγω χρονικής καθυστέρησης και μη άμεσης επίλυσης τυχόν σοβαρών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α. Ε.