Άρθρο 346 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης (άρθρο 90 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια σύμβαση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 345·
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 και του άρθρου 69 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 326 ·
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αθέτησης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
2. Πέραν των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 356, δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στον αναθέτοντα φορέα παρέχουν και οι διατάξεις των Τίτλων 1, 2 και 3 του Μέρους Β του Βιβλίου Ι.