Άρθρο 309 – Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ ή της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
3. Ως ημερομηνία έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην ΕΕΕΕ.
4. Για τις συμβάσεις κάτω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας και τις συμβάσεις ήσσονος σημασίας, ως χρόννος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 316.
5. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.