Άρθρο 352 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 95 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων ή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες, ισούται με ή είναι μεγαλύτερη από τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας που αναφέρονται στην περίπτωση α) του άρθρου 251.
2. Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών όπου το συνολικό ποσό των βραβείων διαγωνισμού και της καταβολής ποσών στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών η οποία μπορεί να συναφθεί στη συνέχεια δυνάμει της περίπτωσης ι) του άρθρου 284 αν ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει μια τέτοιου είδους ανάθεση στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ισούται με ή είναι μεγαλύτερο από τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας που αναφέρονται στο άρθρο 251 σημείο α).