Άρθρο 341 – Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται:
α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Μέρους Β του Βιβλίου Ι του παρόντος νόμου.
β) οι όροι της σύμβασης και
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.