Άρθρο 334 – Ειδικοί κανόνες αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Η αξιολόγηση των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων ανάθεσης, όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης δυνάμει των άρθρων 332 και 333.

  • Αξιότιμοι Κύριοι,
    Κατ’ αρχή είναι πάρα πολύ θετικό να μπορείς κάποιος να συμμετέχει στη Δημόσια διαβούλευση ενός Νόμου, με την προϋπόθεση κάποιος να διαβάζει τα σχόλια και να κρίνει είτε αν θα πρέπει να αλλάξουν τα κείμενα, είτε να προστεθούν άλλα.
    Εμείς σας εξειδικευμένη Επιχείρηση εκπόνησης συγκεκριμένων μελετών, οι οποίες αφορούν στην Προστασία του Περιβάλλοντος, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας καθ’ ότι Εταιρείες οι οποίες στοχεύουν στην εν συνεχεία συμμετοχή τους όσον αφορά στα στάδιο της εφαρμογής των εν λόγω μελετών, φροντίζουν να εκμηδενίζουν την αξία μίας μελέτης, προκειμένου να μπορέσουν αβίαστα να «φωτογραφίσουν» είτε τον εαυτό τους, είτε θυγατρικές τους, είτε ακόμη και Εταιρείες στις οποίες μέλη του ΔΣ της δικής τους Εταιρείας ή και συγγενικά πρόσωπα με Α΄ βαθμό συγγένειας προς αυτά, συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα των Εταιρειών που μπορούν να φωτογραφίζουν στην ζητούμενη μελέτη, με σκοπό την συμμετοχή τους στην εφαρμογή της ζητούμενης (αρχικά) μελέτης, που είναι γι’ αυτές το ζητούμενο, μια και τα οικονομικά συμφέροντα από την εφαρμογή μίας μελέτης είναι πολλαπλάσια του επιχειρηματικού οφέλους από την εκπόνηση αυτής καθεαυτής της μελέτης.
    Επομένως προτείνεται η εφαρμογή του ΑΣΥΜΒΙΒΆΣΤΟΥ μελετητή και υποψήφιου ή και εν δυνάμει Αναδόχου του έργου εφαρμογής της, που προβλέπεται ούτως ή άλλως στο Νόμο 3316 όσον αφορά έργα κατασκευής κτιρίων, δρόμων κλπ, να επεκταθεί και σε όλες τις μελέτες οποιουδήποτε περιεχόμενου, προκειμένου να εξασφαλίζεται και ο υγιής ανταγωνισμός και η διασφάλιση του Δημοσίου χρήματος μεσομακροπρόθεσμα, με στόχο και σκοπό να αποκλείονται Εταιρείες αλλά και οι θυγατρικές τους ή και φορείς (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν με έμμεσους ή άμεσους τρόπους, την εφαρμογή μέρους ή και ολόκληρης της μελέτης την οποία εκείνοι έχουν εκπονήσει.
    Η εν λόγω μέριμνα όσον αφορά την ουσιαστική μέριμνα για το ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Η ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, μπορεί να διασφαλιστεί στη φάση κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής σε Διαγωνισμό ή σε απλή ζήτηση (αν είναι του επιπέδου της απ’ ευθείας ανάθεσης), με την υποχρεωτική υποβολή μίας υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμου 1599, με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος της εκπόνησης μιας οποιασδήποτε μελέτης, θα βεβαιώνει επί ποινής αποκλεισμού του από την εν συνεχεία αξιολόγηση της προσφοράς του, ότι ούτε ο ίδιος (ως Εταιρεία ή Φυσικό πρόσωπο), ούτε κάποια εκ των άλλων Εταιρειών στην οποία συμμετέχουν μέλη του ΔΣ της Εταιρείας που υποβάλει προσφορά για την εκπόνηση μία μελέτης (αν πρόκειται για Εταιρεία), συμμετέχουν είτε στο ΔΣ είτε στο μετοχικό σχήμα άλλου φορέα ή άλλης Εταιρείας, η οποία μπορεί να αναλάβει καθ΄οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο, την εφαρμογή μέρους ή και ολόκληρης της μελέτης η οποία ζητείται, από οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα ή ΝΠΔΔ, ή και από Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας την πλειονότητα των μετοχών κατέχει το Δημόσιο.