Άρθρο 296 – Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης (άρθρο 99 παράγραφος 6 και 100 παράγραφος 2 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Σύμβασης».
3. Ο Φάκελος Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,
β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του,
γ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
δ) τα έγγραφα της σύμβασης,
ε) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν :
εα) στην επικοινωνία με οικονομικούς φορείς,
εβ) στην προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης,
εγ) στο διάλογο ή διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη),
εδ) στην επιλογή και ανάθεση της σύμβασης.
στ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή δέκα εκατομμύρια (10.000.000) Eυρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των σημείων (α)-(ε) της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. Το αντίγραφο του σημείου (στ) της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
5. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο, ισχύουν και οι διατάξεις:
α) του άρθρου 114
β) του άρθρου 191

 

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Ενώ όλα τα έγγραφα που αφορούν την σύμβαση [παρ 3 (α)-(στ)] θα διατηρούνται για 3 χρόνια , η ίδια η σύμβαση θα διατηρείται όσο διαρκεί. Δηλαδή εάν είναι 6 μήνες η διάρκεια της , 6 μήνες!! Υπ όψιν ότι είναι συμβάσεις άνω του 1.000.000€. Θα έδειχνε περισσότερη διαφάνεια η τήρηση της σύμβασης για 3 χρόνια.