Άρθρο 348 – Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β, ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα άρθρα 349, 350, 351 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας και ήσσονος αξίας για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β, ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 313, το άρθρο 315, 350 και 351 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:56 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ ΑΕ :
  Σύμφωνα με το άρθρο 256 ( άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ ) το παρόν βιβλίο δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων σε νομικές υπηρεσίες όπως αυτές συγκεκριμενοποιούνται στο ίδιο άρθρο .
  Στο υπό σχολιασμό άρθρο 348 ( άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25 ΕΕ ) προβλέπεται ότι εμπίπτουν ορισμένες νομικές υπηρεσίες σε συγκεκριμένες διαδικασίες παραπέμποντας στο Common Vocabulary Procurement (CPV) [79100000-5 έως 79140000-7 = Νομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης]
  Ενώ όμως στην Οδηγία για τις υπόψη υπηρεσίες τηρούνται ειδικές διαδικασίες για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ , στο σχέδιο νόμου υπάρχει πρόβλεψη ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται και σε συμβάσεις κάτω από τα όρια με παραπομπή μάλιστα μεταξύ άλλων στο άρθρο 351 που αφορά διαβίβαση των προκηρύξεων στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσής τους.
  Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι αυτή η προσπάθεια ένταξης των συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας σε ανελαστικές διαδικασίες έρχονται σε αντίθεση , κατά την άποψή μας με το ενωσιακό δίκαιο , του οποίου σκοπός είναι η μεγαλύτερη ευελιξία στις συμβάσεις κάτω των ορίων που το ίδιο θέτει.

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.