Άρθρο 337 – Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας

Η διαξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού τυχόν προθεσμιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 75 , 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98, ,99, 100, 101, 102, 103,104, 105, 109 και 110.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:31 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Η παραπομπή στις διατάξεις του Βιβλίου Ι και η αυτονόητη αναλογική εφαρμογή σε όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο Βιβλίο ΙΙ, καταλήγει στο να αντιμετωπίζονται οι αναθέτοντες φορείς και επομένως και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως φορείς του δημόσιου τομέα.
  Ωστόσο, ο ενωσιακός νομοθέτης επιφυλάσσει διαχρονικά διαφορετική αντιμετώπιση στις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές από τις συμβάσεις που συνάπτουν οι αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων, της αναλογικότητας και της προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εσωτερικών κανονισμών τους.
  Η θέσπιση κοινών διαγωνιστικών ρυθμίσεων για το Δημόσιο και για τους «εξαιρούμενους τομείς» (ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών) ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, θα επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των εταιρειών αυτών, στην περίπτωση δε της εταιρείας μας θα δυσχεράνει την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και δη ως προς το σκέλος της έγκαιρης προμήθειας αναγκαίων υλικών, έγκαιρης λήψης των απαραίτητων υπηρεσιών και ανάθεσης έργων για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ΕΔΔΗΕ.
  Άλλωστε, και ο ίδιος ο ενωσιακός νομοθέτης εισήγαγε ένα ελάχιστο κοινό corpus κανόνων, με την εντεύθεν ευχέρεια διατύπωσης των κανόνων ως προς τις συμβάσεις στους εξαιρούμενους τομείς να καταλείπεται στα κράτη μέλη.
  Με την παραπομπή από τον εθνικό νομοθέτη στις διατάξεις του Βιβλίου Ι ρυθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης στους εξαιρούμενους τομείς όμοια με τους φορείς του δημοσίου και εξαντλητικά. Ωστόσο, ο εθνικός νομοθέτης ακολουθώντας το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη έπρεπε να ορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις προβλέποντας τη δυνατότητα για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους από τα εταιρικά όργανα κάθε αναθέτοντος φορέα βάσει των επιχειρησιακών τους σχεδίων και των στόχων τους.
  Τέτοιες βασικές αρχές και κατευθύνσεις είναι η άσκηση εποπτείας η ενίσχυση της διαφάνειας, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών, η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών προμηθειών, η υποστήριξη νέων τεχνικών δημοσίων συμβάσεων (συμφωνίες πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών τιμοκατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες), η προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και διαμόρφωσης καλών πρακτικών, η προώθηση των συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς και των πράσινων συμβάσεων, η βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ΜΜΕ κατά τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων κλπ.
  Η απαιτούμενη όμως επί μέρους χάραξη στρατηγικής συμβάσεων για τους εξαιρούμενους τομείς είναι απολύτως κρίσιμης σημασίας και πρέπει να αποφασίζεται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης όπως π.χ. η στρατηγική για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η τυποποίηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και εγγράφων συμβάσεων, οι διαβουλεύσεις, η αντιμετώπιση των υπεργολάβων, ο τρόπος πληρωμής κλπ.
  Η επίκληση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, αναλογικότητας και προστασίας του γνήσιου και ελεύθερου ανταγωνισμού δεν αιτιολογεί, κατά την άποψή μας, την επιβολή της ανωτέρω «ενιαίας μεταχείρισης» ιδίως αφού οι ανωτέρω επικαλούμενες αρχές ρητά και ανεπιφύλακτα τηρούνται σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τους οικείους Κανονισμούς και Διαδικασίες Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών τους.

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:46 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ ΑΕ :
  Για όλους τους λόγους που εκτίθενται στα σχόλια μας στο άρθρο 238 του παρόντος ( ΔΕΗ ανώνυμη εταιρεία , εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ, εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, με υποχρέωση συμμόρφωσης στις αρχές και στη νομοθεσία της εταιρικής διακυβέρνησης κλπ) οι σχετικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης πρότυπων τευχών διακηρύξεων πρέπει να αποφασίζονται από τα αρμόδια εταιρικά όργανα σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαγωνιστικών διαδικασιών της εταιρείας. Άλλωστε ο ενωσιακός νομοθέτης δίνει αυτή τη δυνατότητα, αφενός επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία σε διαδικασίες κάτω των ορίων, αφετέρου μην προβλέποντας παρά μόνο σε αδρές γραμμές τις σχετικές διαδικασίες επιτρέποντας στους αναθέτοντες φορείς τις απαιτούμενες συγκεκριμενοποιήσεις. Η ως άνω δυνατότητα περιορίζεται σημαντικά με την παραπομπή του άρθρου αυτού σε άρθρα του Βιβλίου Ι για την πραγματοποίηση του συνόλου των διαγωνιστικών διαδικασιών όπως καταδεικνύεται από τα ενδεικτικά παραδείγματα που συμπεριλαμβάνονται στα σχόλιά μας στο άρθρο 238.

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α. Ε.