Άρθρο 313 – Προκήρυξη σύμβασης κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας

Οι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας, χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 284 και 286. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Β, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν σε συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 316. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 300.