Άρθρο 286 – Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 252.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.
4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 316.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας.
5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παραγράφου 4, η σύμβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.

 

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:07 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλια ΔΕΗ ΑΕ :
  Η ΔΕΗ τηρεί διαδικασίες κατά κύριο λόγο διαγωνιστικές ανεξαρτήτως ποσού.
  Πέραν και ανεξαρτήτως του ότι η ΔΕΗ ζητεί να κρίνει η ίδια δια του Διοικητικού Συμβουλίου της τα όρια κάτω από τα οποία θα τηρεί απλοποιημένες διαδικασίες ως ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση εύλογο τα ποσά κάτω από τα οποία τηρούνται απλοποιημένες διαδικασίες να διαφοροποιούνται αναλόγως με το κατά πόσ αφορούν τους υποκείμενους στην Οδηγία 2014/24 ή στην 2014/25, αφού άλλωστε τα σχετικά κατώφλια για το αν μια σύμβαση είναι ενωσιακού ή μη ενδιαφέροντος διαφοροποιούνται σημαντικά στις προαναφερθείσες Οδηγίες.

  Ν. Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.