Άρθρο 297 – Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη σύμβαση και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά στις συμβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

 

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Στην δεύτερη παράγραφο καλό θα ήταν να απαλειφθούν τα παραδείγματα των εμπειρογνωμόνων. Είναι πρωτοφανές ένας νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις να καταργεί τις δυο από τις τρεις αρχές που τις διέπουν, αυτήν της «ίσης μεταχείρισης» και αυτήν «της διαφάνειας». Ας διατυπωθεί όπως περιγράφεται στην οδηγία και χωρίς ατυχή παραδείγματα.